Pankrotihaldurid

Pankrotihaldur on kohtu usaldusisik, kes kontrollib maksejõuetu võlgniku majandustegevust, valitseb pankrotivara ja kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve. Ta on võlgniku seaduslik esindaja, kes teeb võlgniku nimel tehinguid pankrotivaraga ja esindab teda varalistes vaidlustes.

Pankrotihaldurina võivad tegutseda isikud, kellele Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on andnud õiguse haldurina tegutseda, samuti koja kutsekogu liikmeks olevad vandeadvokaadid ja nende vanemabid, audiitorid ja haldurina tegutsemise õigusega kohtutäiturid.

Haldurina tegutsemise õigusega isikute andmed on kantud pankrotihaldurite nimekirja. Kohustus esitada registripidajale õiged andmed lasub pankrotihalduril. 

Pankrotihaldur annab oma tegevusest aru kohtule, võlausaldajate üldkoosolekule ning võlausaldajate valitud pankrotitoimkonnale. Põhiliseks järelevalveorganiks pankrotimenetluse ja pankrotihalduri üle on kohus. Kohus võib igal ajal nõuda halduritelt teavet ja selgitusi. Kohtul on õigus haldurit trahvida (ühe rikkumise eest kuni 100 000 krooni) ning ta halduri ülesannetest vabastada. Riiklikku järelevalvet pankrotihaldurite tegevuse üle teostab justiitsministeerium, kellel on õigus halduri kutsetegevust sätestavatest õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumise eest karistada haldurit distsiplinaarkorras. Distsiplinaarkaristused on noomitus, rahatrahv (1000–100 000 krooni) ja haldurina tegutsemise keeld kuni viieks aastaks. Justiitsminister ei või määrata distsiplinaarkaristust vandeadvokaadile ega vandeadvokaadi vanemabile. Nende üle teostab järelevalvet asja menetlev kohus ja advokatuuri aukohus.