AVALEHT

AVALEHT

TERE TULEMAST!

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohtutäituri seaduse alusel.

Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.


Ettepanekud koalitsioonilepingusse

 

Austatavad Taavi Rõivas ja Kristen Michal

 

Õnnitleme Teid Riigikogusse valimise puhul ning soovime edu koalitsioonikõneluste pidamisel. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda kui avalik-õiguslik juriidiline isik on loodud ülesandega edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust. Tulenevalt eelnevast ning arvestades senist koostööpraktikat on meil hea meel omalt poolt kaasa aidata eeltoodud valdkondade arendamisel Eestis. Eelnevaga seoses on Koja ametikogu (ühendab kohtutäitureid) ja kutsekogu (ühendab pankrotihaldureid) juhatused seisukohal, et koalitsioonileppes oleks vajalik ka eeltoodud valdkondade kajastamine. Edastame Teile omapoolsed asjakohased ettepanekud (lisatud). Loomulikult oleme valmis toodud ettepanekuid vajadusel täpsustama või lisama vajadusel asjakohaseid täiendavaid materjale.

 

Lugupidamisega

 

Mati Kadak                            Terje Eipre                              Janek Pool

Koja esimees                        Koja aseesimees                    Ametikogu juhatuse esimees
                                             Kutsekogu juhatuse esimees

 KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

 

AEG:              17.04.2015     

ASUKOHT:   Vabaakadeemia Nord, Siili 14 Tallinn (I korruse saal)

AJAKAVA:

9.30-10.00      registreerimine, hommikukohv

10.00-11.30    Airi Jansen-Uueda,Eesti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) tulude osakonna sissenõudmise erimenetluse talituse juhataja

Arengutest valdkonna õigusruumis ja EMTA aktuaalsetest teemadest, sealhulgas seonduvalt kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega

11.30-11.45    kohvipaus

11.45-13.15    Kristiina Rebane, Justiitsministeeriumi järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega seonduvast kontrollist ja järelevalvest; Justiitsministeeriumi kavadest valdkonna õigusruumi arendamisel 2015. aastal

13.15-14.15    lõuna

14.15-15:45    Joosep Kaasik, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja

          Arengutest Politsei- ja Piirivalveameti tegevuses ja valdkonna õigusruumis

          PPA majanduskuritegude büroo juht Janek Maasik

          PPA tegevusest ning selle seostest kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega

15.45-16.00    kohvipaus

16.00-17.30    Indrek Niklus, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja

EL maksejõuetuse valdkonna õigusruumi arengust; võimalikest tegevustest Eesti siseriikliku maksejõuetuse õiguse arendamisel

          Stella Johanson,  Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik

EL ja Eesti õigusruumi arengutest seonduvalt Brüssel I sätestatuga ning selle rakendamisest

17.30             seminari lõpetamine


 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda valis uued juhid

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eestseisuse uus 6. märtsil 2015 valitud koosseis valis 12. märtsil 2015 Koja esimeheks Tallinna kohtutäitur Mati Kadak ja aseesimeheks pankrotihaldur Terje Eipre. Ametikogu juhatuse esimehena jätkab Viljandi kohtutäitur Janek Pool, kutsekogu juhatuse esimeheks valiti Terje Eipre. Eestseisuse esimest koosolekut juhatas Koja kantsler Sulev Lääne.

Täiendavalt teatame, et korralisel ameti- ja kutsekogul valiti Koja eestseisuse liikmeteks kohtutäiturid Mati Kadak, Arvi Pink ning Janek Pool ja pankrotihaldurid Magnus Braun, Terje Eipre ning Jüri Truuts. Lisaks neile on Koja eestseisuse liikmeks Justiitsministeeriumi esindajana järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja Kristiina Rebane.

Koja eksamikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Kaja Lilloja ning Reet Rosenthal ja pankrotihaldurid Maie Klemmer ning Eve Selberg.

Eksamikomisjoni asendusliikmeteks valiti kohtutäiturid Kristel Maalman ning Elin Vilippus ja pankrotihaldurid Tiia Kalaus ning Kristo Teder.

Lisaks neile kuuluvad Koja eksamikomisjoni Justiitsministeeriumi esindajatena professor Paul Varul ja järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Sirli Urvet ning Audiitorkogu esindajana Erki Usin.

Justiitsministeeriumi esindavad asendusliikmetena Koja eksamikomisjonis järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Gunnar Vaikmaa ja Monika Möller.

Koja aukohtu liikmeteks valiti kohtutäiturid Aive Kolsar, Õnne Pajur ning Urmas Tärno ja pankrotihaldurid Maire Arm, Kalle Mõtsnik ning Reet Relvik. 

Lisaks neile kuulub Koja aukohtusse Justiitsministeeriumi esindajana järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Gunnar Vaikmaa.

Koja revisjonikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Hille Kudu ja Igor Prigoda ning pankrotihaldurid Ene Ahas ja Indrek Lepsoo.

 

Lugupidamisega

 

Mati Kadak                        Terje Eipre                    Sulev Lääne

Koja esimees                    Koja aseesimees             Koja kantslerKONTAKTANDMED:

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Registri kood: 74002523

Aadress: Narva mnt. 11D, 10151 Tallinn (VI korrus)

Telefon: 64 63 773

E-post: info[at]kpkoda.ee

Pangarekvisiidid
Üldkonto: EE 6510 102 201 111 330 18 SEB Pank
Ametikogu konto: EE 8210 102 201 137 420 12 SEB Pank
Kutsekogu konto: EE 7510 102 201 137 430 11 SEB Pank

TÄITEMENETLUSREGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE:

E - R kell 10:00 - 16:00

 


Kohtutäitur Terje Tšapis (Tallinn) on ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäituri Urmas Tärno menetlusse.


Kohtutäitur Terje Tšapis (Narva kohtutäituri asendaja) on ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Narva kohtutäituri Andrei Kreki menetlusse.


Tallinna kohtutäitur Veiko Kaasik'u (surnud 11.05.2013) toimikud on justiitsministri 15.05.2013 käskkirjaga nr 54 üle antud Tallinna kohtutäitur Mati Roodes'e menetlusse.


Justiitsministri 13.01.2011 käskkirjaga nr 12-k on alates 15.02.2011 ametist vabastatud kohtutäitur Priit Lantin (Tallinn). Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäitur Priit Petteri menetlusse. 


Elatise võlgnike nimekiri on leitav siitEKSAMIKOMISJONIST

 Vastavalt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjoni 23.11.2012 koosoleku otsusele on eksamikomisjoni esimeheks alates 23. novembrist 2012 Tartu Ülikooli professor Paul Varul, õigusteaduskonna eraõiguse instituudi juhataja ning aseesimeheks jätkuvalt kohtutäitur Risto Sepp. Eksamikomisjoni liikmed on pankrotihaldur Katrin Prükk,  Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Siirika Paulman ja Audiitorkogu määratud audiitor Erki Usin.