AVALEHT

AVALEHT

TERE TULEMAST!

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohtutäituri seaduse alusel.

Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.


Ettepanekud koalitsioonilepingusse

 

Austatavad Taavi Rõivas ja Kristen Michal

 

Õnnitleme Teid Riigikogusse valimise puhul ning soovime edu koalitsioonikõneluste pidamisel. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda kui avalik-õiguslik juriidiline isik on loodud ülesandega edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust. Tulenevalt eelnevast ning arvestades senist koostööpraktikat on meil hea meel omalt poolt kaasa aidata eeltoodud valdkondade arendamisel Eestis. Eelnevaga seoses on Koja ametikogu (ühendab kohtutäitureid) ja kutsekogu (ühendab pankrotihaldureid) juhatused seisukohal, et koalitsioonileppes oleks vajalik ka eeltoodud valdkondade kajastamine. Edastame Teile omapoolsed asjakohased ettepanekud (lisatud). Loomulikult oleme valmis toodud ettepanekuid vajadusel täpsustama või lisama vajadusel asjakohaseid täiendavaid materjale.

 

Lugupidamisega

 

Mati Kadak                           Terje Eipre                                   Janek Pool

Koja esimees                        Koja aseesimees                           Ametikogu juhatuse esimees
                                          Kutsekogu juhatuse esimees

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ettepanekud koalitsioonileppesse

 

Koja ettepanek on jagada asjakohane õigusloome protsess kaheks üheaegselt teostavaks osaks, kusjuures vastavasse õigusloome protsessi on kaasatud ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) esindajad. Täitemenetluse ja maksejõuetuse efektiivsuse tagamiseks ja sellega seonduva õigusruumi kaasajastamiseks esitame järgmised ettepanekud:

 

I Strateegiline suund on täitemenetluse ja maksejõuetuse valdkonna kehtiva õigusliku regulatsiooni revisjon ning valdkonna kaasaegse õigusruumi loomine, mis arvestaks EL regulatsioone täitemenetluse, maksejõuetuse- ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Eeltoodud revisjoni tulemusena tagatakse vastavate menetluste efektiivsus ning täiustatakse valdkonna õigusakte. Seejuures on keskseteks teemadeks:

-          täitemenetluse jätkusuutliku arengu kindlustamine, sh seonduvalt kohtutäituritele täiendavate ülesannete andmise ja nende olemasolevatest tegevuspiirangutest loobumisega ning

-          pankrotimenetluses ärikeeldude kohaldamise regulatsiooni ülevaatamine eesmärgiga kõrvaldada turult ebaausad ettevõtjad ning tagada riigi poolt vaba ja õiglase konkurentsi toimimine.

 

II Keskseteks kiiret lahendamist vajavateks teemadeks on alljärgnev.

 

A Täitemenetluse valdkonnas:

 

1)      Tagada täitemenetluse süsteemi jätkusuutlik areng, sh jätkata Justiitsministeeriumi tööplaanis oleva eelnõu ettevalmistamist ja edasist kiiret menetlemist seonduvalt kohtutäituritele täiendavate ülesannete andmise ja nende olemasolevatest tegevuspiirangutest loobumisega.

2)      Analüüsida punktis 1 viidatud ettevalmistatava seaduseelnõu ning juba vastu võetud seaduste koosmõju tagamaks täitemenetlusele seatud eesmärkide efektiivne saavutamine ning Koja jätkusuutliku tegevuse kindlustamine.

 

3)      Täitemenetluse efektiivsuse tagamiseks võimaldada kohtutäituritele Põhjamaade eeskujul olemasolevatele registritele maksimaalne juurdepääs, sealhulgas online-juurdepääs täitemenetluse võlgnike ja nendega seotud isikute pangakontodele.

4)      Piiriülese täitemenetluse toimimise paremaks tagamiseks analüüsida asjakohaseid EL, Eesti ning lähiriikide õigusakte ja olemasolevaid ning loodavaid IT-lahendusi eesmärgiga muuta piiriülene täitemenetluse toimivaks. Esmajärjekorras keskenduda eeltoodud tegevuses koostööle lähinaabritega, sh vajaliku õigusruumi ühtlustamiseks ja IT-lahenduste rakendamiseks.

 

B Maksejõuetusõiguse valdkonnas:

1) Sätestada vaba ja õiglase konkurentsi tagamiseks ettevõtluses regulatsioonid, mis kindlustavad äriühingute juhatuse liikmete ja äriühingut tegelikult juhtivate isikute vajaliku vastutuse hoolsuskohustuse rikkumisel ning pahatahtlikult, korduvalt mitteõiguspäraselt käituvate isikute vastutusele võtmise ärikeeldude kaudu. Eesmärgiks on eeltoodud isikute väljalülitamine turult õiguslike regulatsioonidega ning koos sellega tunduvalt vähendada äritegevuses tegutsevaid ebaausaid ettevõtjad.

2) Kaaluda kriminaalvastutuse taastamise võimalust punktis 1 nimetatud isikute suhtes.

3) Suurendada vajaliku preventiivse toime tagamiseks riigieelarvelist pankrotimenetluste rahastamist varatutes menetlustes pankroti põhjuste väljaselgitamiseks ja vajadusel pankrotimenetluse läbiviimiseks, mis võimaldaksid välja selgitada pankroti põhjused ja vajadusel süüdlased vastutusele võtta  (riigi poolt finantseeritud erikontrollid jms). Kaaluda eeltoodu rakendamiseks Soome pankrotiombudsmaniga analoogilise tegevuse rakendamist Eestis Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja baasil.

 

4) Tagada kehtiva maksejõuetusmenetluse süsteemi jätkusuutlikus ning koos sellega vaadata läbi pankrotmenetluse rahastamise regulatsioon, et kindlustada pankrotihalduritele tegelikele kuludele vastava õiglase tasustamise põhimõtte realiseerimine.

 

 KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

 

AEG:              17.04.2015     

ASUKOHT:   Vabaakadeemia Nord, Siili 14 Tallinn (I korruse saal)

AJAKAVA:

9.30-10.00      registreerimine, hommikukohv

10.00-11.30    Airi Jansen-Uueda,Eesti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) tulude osakonna sissenõudmise erimenetluse talituse juhataja

Arengutest valdkonna õigusruumis ja EMTA aktuaalsetest teemadest, sealhulgas seonduvalt kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega

11.30-11.45    kohvipaus

11.45-13.15    Kristiina Rebane, Justiitsministeeriumi järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega seonduvast kontrollist ja järelevalvest; Justiitsministeeriumi kavadest valdkonna õigusruumi arendamisel 2015. aastal

13.15-14.15    lõuna

14.15-15:45    Joosep Kaasik, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja

          Arengutest Politsei- ja Piirivalveameti tegevuses ja valdkonna õigusruumis

          PPA majanduskuritegude büroo juht Janek Maasik

          PPA tegevusest ning selle seostest kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega

15.45-16.00    kohvipaus

16.00-17.30    Indrek Niklus, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja

EL maksejõuetuse valdkonna õigusruumi arengust; võimalikest tegevustest Eesti siseriikliku maksejõuetuse õiguse arendamisel

          Stella Johanson,  Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik

EL ja Eesti õigusruumi arengutest seonduvalt Brüssel I sätestatuga ning selle rakendamisest

17.30             seminari lõpetamine


 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda valis uued juhid

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eestseisuse uus 6. märtsil 2015 valitud koosseis valis 12. märtsil 2015 Koja esimeheks Tallinna kohtutäitur Mati Kadak ja aseesimeheks pankrotihaldur Terje Eipre. Ametikogu juhatuse esimehena jätkab Viljandi kohtutäitur Janek Pool, kutsekogu juhatuse esimeheks valiti Terje Eipre. Eestseisuse esimest koosolekut juhatas Koja kantsler Sulev Lääne.

Täiendavalt teatame, et korralisel ameti- ja kutsekogul valiti Koja eestseisuse liikmeteks kohtutäiturid Mati Kadak, Arvi Pink ning Janek Pool ja pankrotihaldurid Magnus Braun, Terje Eipre ning Jüri Truuts. Lisaks neile on Koja eestseisuse liikmeks Justiitsministeeriumi esindajana järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja Kristiina Rebane.

Koja eksamikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Kaja Lilloja ning Reet Rosenthal ja pankrotihaldurid Maie Klemmer ning Eve Selberg.

Eksamikomisjoni asendusliikmeteks valiti kohtutäiturid Kristel Maalman ning Elin Vilippus ja pankrotihaldurid Tiia Kalaus ning Kristo Teder.

Lisaks neile kuuluvad Koja eksamikomisjoni Justiitsministeeriumi esindajatena professor Paul Varul ja järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Sirli Urvet ning Audiitorkogu esindajana Erki Usin.

Justiitsministeeriumi esindavad asendusliikmetena Koja eksamikomisjonis järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Gunnar Vaikmaa ja Monika Möller.

Koja aukohtu liikmeteks valiti kohtutäiturid Aive Kolsar, Õnne Pajur ning Urmas Tärno ja pankrotihaldurid Maire Arm, Kalle Mõtsnik ning Reet Relvik. 

Lisaks neile kuulub Koja aukohtusse Justiitsministeeriumi esindajana järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Gunnar Vaikmaa.

Koja revisjonikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Hille Kudu ja Igor Prigoda ning pankrotihaldurid Ene Ahas ja Indrek Lepsoo.

 

Lugupidamisega

 

Mati Kadak                        Terje Eipre                    Sulev Lääne

Koja esimees                    Koja aseesimees             Koja kantslerKONTAKTANDMED:

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Registri kood: 74002523

Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt 11D), 10151 Tallinn (VI korrus)

Telefon: 64 63 773

E-post: info[at]kpkoda.ee

Pangarekvisiidid
Üldkonto: EE 6510 102 201 111 330 18 SEB Pank
Ametikogu konto: EE 8210 102 201 137 420 12 SEB Pank
Kutsekogu konto: EE 7510 102 201 137 430 11 SEB Pank

TÄITEMENETLUSREGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE:

E - R kell 10:00 - 16:00

 


Kohtutäitur Terje Tšapis (Tallinn) on ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäituri Urmas Tärno menetlusse.


Kohtutäitur Terje Tšapis (Narva kohtutäituri asendaja) on ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Narva kohtutäituri Andrei Kreki menetlusse.


Tallinna kohtutäitur Veiko Kaasik'u (surnud 11.05.2013) toimikud on justiitsministri 15.05.2013 käskkirjaga nr 54 üle antud Tallinna kohtutäitur Mati Roodes'e menetlusse.


Justiitsministri 13.01.2011 käskkirjaga nr 12-k on alates 15.02.2011 ametist vabastatud kohtutäitur Priit Lantin (Tallinn). Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäitur Priit Petteri menetlusse. 


Elatise võlgnike nimekiri on leitav siit