AVALEHT

TERE TULEMAST!

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohtutäituri seaduse alusel.

Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.


KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE OKSJONIKESKKOND: www.oksjonikeskus.ee


Vastavalt justiitsministri 16.12.2015 käskkirjale nr 262-k vabastati ametist Rakvere kohtutäitur Kairi Laiõun. Rakvere kohtutäitur Kairi Laiõun menetluses olnud täitetoimikud ja nendega seotud asjaajamine, sealhulgas täitetoimikutega seotud elektroonilised dokumendid, anti üle kohtutäituri asendajale Tõnu Kalale.Kohtutäituri asendaja Tõnu Kala
Veski 5a, 44310 Rakvere
Telefon: 3223917, 5516065
E-post: rakvere.kohtutaitur[at]taitur.just.ee
 

JUSTIITSMINISTEERIUM

23.11.2015 nr 47

KANTSLERI KÄSKKIRI

Konkursi väljakuulutamine vabale kohtutäituri ametikohale

Kohtutäituri seaduse § 19 lõike 3 ja kohtutäiturimäärustiku § 71 lõike 2 alusel:

1. Kuulutan välja konkursi ühele vabale kohtutäituri ametikohale Viru piirkonnas.

2. Teade konkursi väljakuulutamise kohta avaldada Justiitsministeeriumi veebilehel, väljaandes „Ametlikud Teadaanded“ ja kahes ajakirjandusväljaandes vastavalt käesoleva käskkirja lisale.

3. Teavitada kohtutäitureid ja kohtutäiturieksami sooritanud kohtutäiturikandidaate kohtutäituri ametikoha täitmise konkursist.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Norman Aas

Konkursiteade
Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi ühele Viru piirkonna kohtutäituri ametikohale.
Avaldus koos kohtutäiturimäärustiku § 72 lõikes 3 loetletud dokumentidega tuleb esitada märgusõna „Kohtutäituri ametikoha konkurss“ all Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjonile (aadressil: Parda 4, 10151 Tallinn, või elektrooniliselt aadressil: info@kpkoda.ee) 7. detsembriks 2015. aastal.
Konkursi läbinud isikule tema kohtutäituri ametisse nimetamisel või asumisel jagatakse Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kaudu avaliku võimu kandja nõudeid esimese kahe aasta jooksul eelisjärjekorras (Vabariigi Valitsuse 01.04.2010. a. määrus nr 42 „Avaliku võimu kandja nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord“ § 3 lg 1).
Täiendavat informatsioon konkursi ja konkursil kandideerimiseks vajalike dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 646 3773.

 

Kohtutäiturieksami teade

Lugupeetavad kohtutäiturid ja kohtutäituri abid

Käesolevaga teatame, et Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjoni 26.08.2015 otsusega Koja algatusel korraldatava kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühise kohtutäiturieksami (edaspidi kohtutäiturieksam) kirjalik osa ((õigusteadmiste test ja kaasuste lahendamine (õigusliku arvamuse koostamine)) viiakse läbi14. detsembril 2015 kell 10.00 – 17.00 Tallinna Ülikooli aadressil Narva mnt 29 asuva õppehoone Astra II korrusel asuvas arvutiklassis A-213 ja Tallinna Ülikooli  aadressil Narva mnt 29 asuva õppehoone Silva III korrusel asuvas arvutiklassis S-338.

Eksamil osalejad jaotatakse arvutiklassidesse vastavalt eksamil osalemiseks avalduste esitamise järjekorrale. Nimekirjad andmetega selle kohta, millises arvutikalassis keegi eksamit sooritab, avaldatakse 14. detsembril 2015 kell 09.30 eksamiteks kasutatavate arvutiklasside ukse juures eksamil osalevate isikute tuvastamiseks ja registreerimiseks määratud protseduuri alustamisel.  

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub eksamipäeval ajavahemikus 09.30 – 10.00 konkreetsele isikule eksami sooritamiseks määratud Tallinna Ülikooli aadressil Narva mnt 29 asuva õppehoone Astra II korrusel asuva arvutiklassi A-213 või Tallinna Ülikooli aadressil Narva mnt 29 asuva õppehoone Silva III korrusel asuva arvutiklassi S-338 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

 • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
 • kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
 • senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
 • avaldaja omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud kohtutäituri ametisse nimetamist välistavaid asjaolusid;
 • elulookirjeldus;
 • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Ametikogu kontole EE821010220113742012 SEB Pank.

Avaldus kohtutäiturieksamil eksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 30. oktoobriks 2015 e-posti aadressil info@kpkoda.eevõi postiaadressil Parda 4, 10151 Tallinn.  

 

Lugupidavalt

Mati Kadak                              Paul Varul

Koja esimees                           Koja eksamikomisjoni esimees


Pankrotihalduri eksami teade

Lugupeetavad pankrotihaldurid

Käesolevaga teatame, et Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjoni 26.08.2015 otsusega Koja algatusel korraldatava pankrotihalduri eksami erialateadmiste kirjalik test (õigus-, majandus- ja raamatupidamisvaldkonna küsimustele vastamine ning kaasusülesannete lahendamine) viiakse läbi14. detsembril 2015 kell 10.00 – 17.00 Tallinna Ülikooli aadressil Narva mnt 29 asuva õppehoone Astra II korrusel asuvas arvutiklassis A-213 ja Tallinna Ülikooli aadressil Narva mnt 29 asuva õppehoone Silva III korrusel asuvas arvutiklassis S-338.

Eksamil osalejad jaotatakse arvutiklassidesse vastavalt eksamil osalemiseks avalduste esitamise järjekorrale. Nimekirjad andmetega selle kohta, millises arvutikalassis keegi eksamit sooritab, avaldatakse 14. detsembril 2015 kell 09.30 eksamiteks kasutatavate arvutiklasside ukse juures eksamil osalevate isikute tuvastamiseks ja registreerimiseks määratud protseduuri alustamisel.  

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub eksamipäeval ajavahemikus 09.30 – 10.00 konkreetsele isikule eksami sooritamiseks määratud Tallinna Ülikooli aadressil Narva mnt 29 asuva õppehoone Astra II korrusel asuva arvutiklassi A-213 või Tallinna Ülikooli aadressil Narva mnt 29 asuva õppehoone Silva III korrusel asuva arvutiklassi S-338 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

 • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
 • pankrotiseaduse § 57 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
 • senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
 • kandideerija omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine pankrotiseaduse § 57 lõikes 6 nimetatud pankrotihalduri tegutsemise õiguse andmist välistavaid asjaolusid;
 • elulookirjeldus;
 • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Kutsekogu kontole EE751010220113743011 SEB Pank.

Avaldus pankrotihalduri eksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 30. oktoobriks 2015 e-posti aadressil info@kpkoda.eevõi postiaadressil Parda 4, 10151 Tallinn.  

 

Lugupidavalt

Mati Kadak                              Paul Varul

Koja esimees                           Koja eksamikomisjoni esimees


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda valis uued juhid

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eestseisuse uus 6. märtsil 2015 valitud koosseis valis 12. märtsil 2015 Koja esimeheks Tallinna kohtutäitur Mati Kadak ja aseesimeheks pankrotihaldur Terje Eipre. Ametikogu juhatuse esimehena jätkab Viljandi kohtutäitur Janek Pool, kutsekogu juhatuse esimeheks valiti Terje Eipre. Eestseisuse esimest koosolekut juhatas Koja kantsler Sulev Lääne.

Täiendavalt teatame, et korralisel ameti- ja kutsekogul valiti Koja eestseisuse liikmeteks kohtutäiturid Mati Kadak, Arvi Pink ning Janek Pool ja pankrotihaldurid Magnus Braun, Terje Eipre ning Jüri Truuts. Lisaks neile on Koja eestseisuse liikmeks Justiitsministeeriumi esindajana järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja Kristiina Rebane.

Koja eksamikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Kaja Lilloja ning Reet Rosenthal ja pankrotihaldurid Maie Klemmer ning Eve Selberg.

Eksamikomisjoni asendusliikmeteks valiti kohtutäiturid Kristel Maalman ning Elin Vilippus ja pankrotihaldurid Tiia Kalaus ning Kristo Teder.

Lisaks neile kuuluvad Koja eksamikomisjoni Justiitsministeeriumi esindajatena professor Paul Varul ja järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Sirli Urvet ning Audiitorkogu esindajana Erki Usin.

Justiitsministeeriumi esindavad asendusliikmetena Koja eksamikomisjonis järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Gunnar Vaikmaa ja Monika Möller.

Koja aukohtu liikmeteks valiti kohtutäiturid Aive Kolsar, Õnne Pajur ning Urmas Tärno ja pankrotihaldurid Maire Arm, Kalle Mõtsnik ning Reet Relvik. 

Lisaks neile kuulub Koja aukohtusse Justiitsministeeriumi esindajana järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Gunnar Vaikmaa.

Koja revisjonikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Hille Kudu ja Igor Prigoda ning pankrotihaldurid Ene Ahas ja Indrek Lepsoo.

 

Lugupidamisega

 

Mati Kadak                        Terje Eipre                    Sulev Lääne

Koja esimees                    Koja aseesimees             Koja kantslerKONTAKTANDMED:

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Registri kood: 74002523

Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt 11D), 10151 Tallinn (VI korrus)

Telefon: 64 63 773

E-post: info[at]kpkoda.ee

Pangarekvisiidid
Üldkonto: EE 6510 102 201 111 330 18 SEB Pank
Ametikogu konto: EE 8210 102 201 137 420 12 SEB Pank
Kutsekogu konto: EE 7510 102 201 137 430 11 SEB Pank

TÄITEMENETLUSREGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE:

E - R kell 10:00 - 16:00

 


Kohtutäitur Terje Tšapis (Tallinn) on ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäituri Urmas Tärno menetlusse.


Kohtutäitur Terje Tšapis (Narva kohtutäituri asendaja) on ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Narva kohtutäituri Andrei Kreki menetlusse.


Tallinna kohtutäitur Veiko Kaasik'u (surnud 11.05.2013) toimikud on justiitsministri 15.05.2013 käskkirjaga nr 54 üle antud Tallinna kohtutäitur Mati Roodes'e menetlusse.


Justiitsministri 13.01.2011 käskkirjaga nr 12-k on alates 15.02.2011 ametist vabastatud kohtutäitur Priit Lantin (Tallinn). Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäitur Priit Petteri menetlusse. 


Elatise võlgnike nimekiri on leitav siit