AVALEHT

TERE TULEMAST!

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohtutäituri seaduse alusel.

Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.


Kohtutäiturieksami teade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjoni 11.-14.08.2014 elektroonilise koosoleku otsusega koja algatusel korraldatava kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühise kohtutäiturieksami (edaspidi kohtutäiturieksam) kirjalik osa (õigusteadmiste test ja kaasuste lahendamine (õigusliku arvamuse koostamine)) viiakse läbi16. detsembril 2014 kell 10.00 – 17.00 Tallinna Ülikooli Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone V korrusel asuvas arvutiklassis M-543; Tallinnas Narva mnt 29 asuva õppehoone III korrusel asuvas arvutiklassis S-338 ja  Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone II korrusel asuvas arvutiklassis M-217.

Eksamil osalejad jaotatakse arvutiklassidesse vastavalt eksamil osalemiseks avalduste esitamise järjekorrale. Nimekirjad andmetega selle kohta, millises arvutikalassis keegi eksamit sooritab, avaldatakse 16. detsembril 2014 kell 09.30 eksamiteks kasutatavate arvutiklasside ukse juures eksamil osalevate isikute tuvastamiseks ja registreerimiseks määratud protseduuri alustamisel.  

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub eksamipäeval ajavahemikus 09.30 – 10.00 konkreetsele isikule eksami sooritamiseks määratud Tallinna Ülikooli Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone V korrusel asuva arvutiklassi M-543; Tallinnas Narva mnt 29 asuva õppehoone III korrusel asuva arvutiklassi S-338 või  Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone II korrusel asuva arvutiklassi M-217 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

 • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
 • kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
 • senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
 • avaldaja omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud kohtutäituri ametisse nimetamist välistavaid asjaolusid;
 • elulookirjeldus;
 • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Ametikogu kontole EE821010220113742012 SEB Pank.

Avaldus kohtutäiturieksamil eksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 1. oktoobriks 2014 e-posti aadressil info@kpkoda.ee või postiaadressil Narva mnt 11D, 10151 Tallinn.

 


Pankrotihalduri eksami teade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjoni 11.-14.08.2014 elektroonilise koosoleku otsusega koja algatusel korraldatava pankrotihalduri eksami erialateadmiste kirjalik test (õigus-, majandus- ja raamatupidamisvaldkonna küsimustele vastamine ning kaasusülesannete lahendamine) viiakse läbi16. detsembril 2014 kell 10.00 – 17.00 Tallinna Ülikooli Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone V korrusel asuvas arvutiklassis M-543; Tallinnas Narva mnt 29 asuva õppehoone III korrusel asuvas arvutiklassis S-338 ja  Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone II korrusel asuvas arvutiklassis M-217.

Eksamil osalejad jaotatakse arvutiklassidesse vastavalt eksamil osalemiseks avalduste esitamise järjekorrale. Nimekirjad andmetega selle kohta, millises arvutikalassis keegi eksamit sooritab, avaldatakse 16. detsembril 2014 kell 09.30 eksamiteks kasutatavate arvutiklasside ukse juures eksamil osalevate isikute tuvastamiseks ja registreerimiseks määratud protseduuri alustamisel.  

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub eksamipäeval ajavahemikus 09.30 – 10.00 konkreetsele isikule eksami sooritamiseks määratud Tallinna Ülikooli Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone V korrusel asuva arvutiklassi M-543; Tallinnas Narva mnt 29 asuva õppehoone III korrusel asuva arvutiklassi S-338 või  Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone II korrusel asuva arvutiklassi M-217 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

 • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
 • pankrotiseaduse § 57 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
 • senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
 • kandideerija omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine pankrotiseaduse § 57 lõikes 6 nimetatud pankrotihalduri tegutsemise õiguse andmist välistavaid asjaolusid;
 • elulookirjeldus;
 • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Kutsekogu kontole EE751010220113743011 SEB Pank.

Dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 1. oktoobriks 2014 e-posti aadressil info@kpkoda.eevõi postiaadressil Narva mnt 11D, 10151 Tallinn.  


 

 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA

SUVESEMINAR

 

 

AEG:              22.(23.) august 2014

KOHT:           Hotell Saaremaa Thalasso Spa (Mändjala, Kaarma vald, Saaremaa)

AJAKAVA:

 

22. august 2014

 

10.00   saabumine ja hommikukohv

Seminari avamine:

10.30   Andres Hermet, Koja esimees

            Kaido Kaasik, Saare maavanem

 

I osa

Sõnavõtud:

 

11.00   Andres Hermet, Koja esimees

            Arengutest Koja tegevuses

11.30   Neeme Suur, Riigikogu õiguskomisjoni esimees

            Riigikogu õiguskomisjoni tegevusest õigusloome arendamisel

12.00   Kristiina Rebane, Järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja

            Justiitsministeeriumi tööplaanist 2014 ja edasistest tegevustest eraõiguse, eelkõige            kohtutäitureid ja pankrotihaldureid puudutava valdkonna õigusruumi kujundamisel

12.30   Professor Paul Varul, Koja eksamikomisjoni esimees

            Koja eksamikomisjoni tegevusest ja lähiaja plaanidest

            Peep Pruks, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna täiendkoolituse programmijuht

            Koja sügisel 2014 kavandatavast kohtutäituri ja pankrotihaldurite eksamil osaleda           soovijate ettevalmistuskursusest

13.15   mõttevahetus seonduvalt I osa teemadega

14.00   lõuna

 

II osa

 

Kohtutäitur ja pankrotihaldur ning meedia:

Modereerib: Risto Sepp, Tallinna kohtutäitur

 

15.00   Sissejuhatavad sõnavõtud: Janek Pool, Mati Kadak, Arvi Pink ja pankrotihaldurite         esindajad

            Milles on asi ja probleem? Miks meile ei meeldi täiturite ja haldurite pilt, mis peeglist       vastu vaatab? Millised on kogemused meediaga?

15.30   Raimond Kaljulaid, kommunikatsiooniekspert

            Sissejuhatus efektiivsesse avalike suhete korraldusse - kuidas meediaga efektiivselt            suhelda?

16.00   Lauri Hussar, ERR toimetaja ja saatejuht

            Ülevaade meedia ootustest - mida teha, et „valvekoer“ sind ei hammustaks (nii    palju)?

16.30   kohvipaus

17.00   Paneeldiskussioon

            Küsimused ettekande tegijatele, vastused, vaidlused ja elav mõttevahetus

19.00   ühine õhtusöök

 

 

23. august 2014

 

Vaba aja tegevuste realiseerimine vastavalt eelnevale registreerimisele (algus orienteeruvalt kell 11.00)

 

 

*Hotelli broneerimine on võimalik nii 21.08.2014 kui ka 22.08.2014. Samuti toimuvad 23.08.2014 vaba aja tegevused. Majutust ja vaba aja tegevusi finantseeritakse eraldi osalejate poolt otse teenuse osutajatele (täpsem informatsiooni kutses). 

EKSAMIKOMISJONIST

 

Vastavalt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjoni 23.11.2012 koosoleku otsusele on eksamikomisjoni esimeheks alates 23. novembrist 2012 Tartu Ülikooli professor Paul Varul, õigusteaduskonna eraõiguse instituudi juhataja ning aseesimeheks jätkuvalt kohtutäitur Risto Sepp. Eksamikomisjoni liikmed on pankrotihaldur Katrin Prükk,  Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Siirika Paulman ja Audiitorkogu määratud audiitor Erki Usin.

 Tallinna kohtutäitur Veiko Kaasik'u (surnud 11.05.2013) toimikud on justiitsministri 15.05.2013 käskkirjaga nr 54 üle antud Tallinna kohtutäitur Mati Roodes'e menetlusse.


Justiitsministri 13.01.2011 käskkirjaga nr 12-k on alates 15.02.2011 ametist vabastatud kohtutäitur Priit Lantin (Tallinn). Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäitur Priit Petteri menetlusse.  Elatise võlgnike nimekiri on leitav siitANDMED:

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Registri kood: 74002523

Aadress: Narva mnt. 11D, 10151 Tallinn (VI korrus)

Telefon: 64 63 773

E-post: info@kpkoda.ee

Pangarekvisiidid
Üldkonto: 102 201 111 330 18 SEB Pank
Ametikogu konto: 102 201 137 420 12 SEB Pank
Kutsekogu konto: 102 201 137 430 11 SEB Pank

TÄITEMENETLUSREGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE:

E - R kell 10:00 - 16:00

VASTUVÕTUAEG:

Iga kuu teine kolmapäev 14:00 - 16:00

Iga kuu neljas neljapäev 10:00 - 12:00

NB! Antud veebileht on hetkel väljaarendamisel