AVALEHT

AVALEHT

TERE TULEMAST!

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohtutäituri seaduse alusel.

Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.KONTAKTANDMED:

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Registri kood: 74002523

Aadress: Narva mnt. 11D, 10151 Tallinn (VI korrus)

Telefon: 64 63 773

E-post: info[at]kpkoda.ee

Pangarekvisiidid
Üldkonto: EE 6510 102 201 111 330 18 SEB Pank
Ametikogu konto: EE 8210 102 201 137 420 12 SEB Pank
Kutsekogu konto: EE 7510 102 201 137 430 11 SEB Pank

TÄITEMENETLUSREGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE:

E - R kell 10:00 - 16:00

 


Kohtutäitur Terje Tšapis (Tallinn) on ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäituri Urmas Tärno menetlusse.


Kohtutäitur Terje Tšapis (Narva kohtutäituri asendaja) on ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Narva kohtutäituri Andrei Kreki menetlusse.


Tallinna kohtutäitur Veiko Kaasik'u (surnud 11.05.2013) toimikud on justiitsministri 15.05.2013 käskkirjaga nr 54 üle antud Tallinna kohtutäitur Mati Roodes'e menetlusse.


Justiitsministri 13.01.2011 käskkirjaga nr 12-k on alates 15.02.2011 ametist vabastatud kohtutäitur Priit Lantin (Tallinn). Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäitur Priit Petteri menetlusse. 


Elatise võlgnike nimekiri on leitav siit


 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR
 
AEG: 23.01.2015
 
Toimumiskoht: Uus-Sadama 5, Tallinn, auditoorium M-213
 
Ajakava:
 
10.00-11.30 Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja pankrotiõiguse analüüsi
ja muudatusettepanekute ettevalmistamise töögrupi koosolek (avatud
kõigile soovijatele)
 
11.15-11.45 registreerimine, kohv
 
11.45-14.15 kohtumine pankrotivaldkonna kohtunikega ja arutelu
teemal Pankrotivaldkonna õigusloome areng, menetluste raugemine,
pankrotiombudsmani vajadus, et kasvõi osaliselt tagada raugevates
menetlustes kontoll ja vastutuse tagamise võimalused
 
14.15-14.30 kohvipaus
 
14.30-16.45 kohtumine EMTA esindajatega teemal Pankrotimenetlus ja selle
kokkupuuted EMTA tegevusega, raugemiste vähendamine, tegelike
omanike ja juhtorganite liikmete vastutuse laiendamine
 

TÄITEMENETLUSE INFOSÜSTEEMI ÕPPEPÄEV

 

Koolituse toimumisaeg:

Kohtutäituritele on kavas samasisulised täitemenetluse infosüsteemi õppepäevad 27.01.2015 Tartus ja 30.01.2015 Tallinnas.

 

Koolituse toimumiskoht:

Tallinnas toimuv infopäev viiakse läbi Meriton Grand Conference & SPA hotelli Konverentsikeskuses aadressiga Paldiski mnt.4, Tallinn.

Tartus toimuv infopäev viiakse läbi SA Teaduskeskus AHHAA ruumides aadressiga Sadama 1, Tartu. Õppepäevad on suunatud kohtutäituritele ning büroo töötajatele.

 

Käsitletavad teemad:

• e – täitur infosüsteemi tutvustus, paberivaba menetlus, kasutajaõigused

• x – tee päringud teistesse andmekogudesse

• masstegevused

• finantsmoodul

• sissenõudja ja Justiitsministeeriumi võimalused

 

Koolituse ajaline jaotus:

Ühe infopäeva kestus on 8 akadeemilist tundi.

 

Aeg

 

Tegevus

09.00 – 09.30

Kogunemine

09.30 – 11.00

Koolitus

11.00 – 11.15

Virgutuspaus (kohv/tee, suupisted)

11.15 – 12.45

Koolitus

12.45 – 13.45

Lõunapaus

13.45 – 15.15

Koolitus

15.15 – 15.30

Virgutuspaus (kohv/tee, suupisted)

15.30 – 16.30

Koolitus

16.30 – 17.00

Küsimused-vastused

 

Koolitaja: Jaan Vaabel, IT Koolituskeskuse OÜ 

Notarite, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite ühiskoolituse ajakava

AEG:              13.02.2015

KOHT:           Hotell Euroopa, Lääne-Euroopa saal (Paadi 5, Tallinn)

 

AJAKAVA:

 

09.30 – 10.00             kogunemine, hommikukohv

10.00 – 10.10             tervitussõnad

10.10 – 10.30              lühiülevaade 2015. aasta aktuaalsetest õigusloome probleemidest   notarite, pankrotihaldurite ja kohtutäiturite                tegevusvaldkondades
                                Justiitsministeeriumi esindaja                            

10.30 - 11.30             täitemenetluse aktuaalsed probleemid

                                   Lektor: Dr. iur. Anneli Alekand, Tallinna notar

11.30 – 11.45              kohvipaus

11.45 – 12.45              täitemenetluse aktuaalsed probleemid jätkub

12.45 – 13.45              lõuna

13.45 – 15.30              ülevaade uuest korteriomandiseadusest

                                   Lektor: Dr. iur. Priidu Pärna, Tallinna notar

15.30 - 15.45              kohvipaus

15.45 – 16.45             pärimisõigus

                                   Lektor:  Dr. iur. Anneli Alekand, Tallinna notar

 

 

 


 

EKSAMIKOMISJONIST

 Vastavalt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjoni 23.11.2012 koosoleku otsusele on eksamikomisjoni esimeheks alates 23. novembrist 2012 Tartu Ülikooli professor Paul Varul, õigusteaduskonna eraõiguse instituudi juhataja ning aseesimeheks jätkuvalt kohtutäitur Risto Sepp. Eksamikomisjoni liikmed on pankrotihaldur Katrin Prükk,  Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Siirika Paulman ja Audiitorkogu määratud audiitor Erki Usin.


Kohtutäiturieksami teade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjoni 11.-14.08.2014 elektroonilise koosoleku otsusega koja algatusel korraldatava kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühise kohtutäiturieksami (edaspidi kohtutäiturieksam) kirjalik osa (õigusteadmiste test ja kaasuste lahendamine (õigusliku arvamuse koostamine)) viiakse läbi16. detsembril 2014 kell 10.00 – 17.00 Tallinna Ülikooli Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone V korrusel asuvas arvutiklassis M-543; Tallinnas Narva mnt 29 asuva õppehoone III korrusel asuvas arvutiklassis S-338 ja  Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone II korrusel asuvas arvutiklassis M-217.

Eksamil osalejad jaotatakse arvutiklassidesse vastavalt eksamil osalemiseks avalduste esitamise järjekorrale. Nimekirjad andmetega selle kohta, millises arvutikalassis keegi eksamit sooritab, avaldatakse 16. detsembril 2014 kell 09.30 eksamiteks kasutatavate arvutiklasside ukse juures eksamil osalevate isikute tuvastamiseks ja registreerimiseks määratud protseduuri alustamisel.  

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub eksamipäeval ajavahemikus 09.30 – 10.00 konkreetsele isikule eksami sooritamiseks määratud Tallinna Ülikooli Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone V korrusel asuva arvutiklassi M-543; Tallinnas Narva mnt 29 asuva õppehoone III korrusel asuva arvutiklassi S-338 või  Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone II korrusel asuva arvutiklassi M-217 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

·         isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;

·         kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;

·         senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;

·         avaldaja omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud kohtutäituri ametisse nimetamist välistavaid asjaolusid;

·         elulookirjeldus;

·         127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Ametikogu kontole EE821010220113742012 SEB Pank.

Avaldus kohtutäiturieksamil eksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 1. oktoobriks 2014 e-posti aadressil info@kpkoda.ee või postiaadressil Narva mnt 11D, 10151 Tallinn.


Pankrotihalduri eksami teade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjoni 11.-14.08.2014 elektroonilise koosoleku otsusega koja algatusel korraldatava pankrotihalduri eksami erialateadmiste kirjalik test (õigus-, majandus- ja raamatupidamisvaldkonna küsimustele vastamine ning kaasusülesannete lahendamine) viiakse läbi16. detsembril 2014 kell 10.00 – 17.00 Tallinna Ülikooli Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone V korrusel asuvas arvutiklassis M-543; Tallinnas Narva mnt 29 asuva õppehoone III korrusel asuvas arvutiklassis S-338 ja  Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone II korrusel asuvas arvutiklassis M-217.

Eksamil osalejad jaotatakse arvutiklassidesse vastavalt eksamil osalemiseks avalduste esitamise järjekorrale. Nimekirjad andmetega selle kohta, millises arvutikalassis keegi eksamit sooritab, avaldatakse 16. detsembril 2014 kell 09.30 eksamiteks kasutatavate arvutiklasside ukse juures eksamil osalevate isikute tuvastamiseks ja registreerimiseks määratud protseduuri alustamisel.  

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub eksamipäeval ajavahemikus 09.30 – 10.00 konkreetsele isikule eksami sooritamiseks määratud Tallinna Ülikooli Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone V korrusel asuva arvutiklassi M-543; Tallinnas Narva mnt 29 asuva õppehoone III korrusel asuva arvutiklassi S-338 või  Tallinnas Uus-Sadama 5 asuva õppehoone II korrusel asuva arvutiklassi M-217 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

·         isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;

·         pankrotiseaduse § 57 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;

·         senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;

·         kandideerija omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine pankrotiseaduse § 57 lõikes 6 nimetatud pankrotihalduri tegutsemise õiguse andmist välistavaid asjaolusid;

·         elulookirjeldus;

·         127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Kutsekogu kontole EE751010220113743011 SEB Pank.

Dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 1. oktoobriks 2014 e-posti aadressil info@kpkoda.eevõi postiaadressil Narva mnt 11D, 10151 Tallinn.