Viited

Riigikogu                           http://riigikogu.ee
Riigikohus                         http://www.riigikohus.ee
Justiitsministeerium          http://www.just.ee
Riigiportaal                        http://www.eesti.ee
Ametlikud teadaanded       http://www.ametlikudteadaanded.ee
Riigi Teataja                      https://www.riigiteataja.ee
Kohtud                             http://www.kohus.ee
Notarite Koda                   http://www.notar.ee
Advokatuur                      http://www.advokatuur.ee
V
eebileht "Jurist aitab"     http://www.juristaitab.ee/