Uudised ja teated

P R E S S I T E A D E                                                                                        29.01.2020

Kohtutäiturid tutvustasid Serbia asejustiitsministrile Eesti täitesüsteemi

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindajad kohtusid eile, 28. jaanuaril 2020 Serbia justiishalduse ja EL integratsiooni aseministrite Jelena Deretić ja Čedomir Backović´ga.

Eesti poolt kohtusid Serbia delegatsiooniga kohtutäiturid Mati Kadak, Janek Pool, Arvi Pink, Risto Sepp, Koja kantsler Kristi Hunt ja nõunik Jaan Lõõnik.

Kohtumise ajendiks oli asjaolu, et Serbia kolleegid soovisid saada ülevaadet Eesti täitemenetlusest ning olemasolevatest IT-lahendustest.

Kohtumisel anti Serbia delegatsioonile ülevaade Eesti täitesüsteemist ning erinevatest IT-lahendustest. Enim pakkus serblastele huvi Koja poolt loodud www.oksjonikeskus.ee , kuna ka nendel on plaanis eraõiguslikele kohtutäituritele riigi poolt luua digitaalne oksjonikeskkond. Serbias oli varasemalt dubleeritud täiturite süsteem, kuid mõned ajad tagasi mõisteti, et efektiivseim on siiski vabakutseliste täiturite süsteem.

 

Lugupidamisega
Kristi Hunt
Kantsler
Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee)

 

 

P R E S S I T E A D E                                                                                        21.01.2020

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda tutvustas koostööpartneritele „raamist välja“ täitemenetluse parendamise ideid.

Reedel, 17 jaanuaril kohtusid Koja esindajad laialdase huvirühmade esindajatega, et koos disainida tuleviku täitemenetlust. Vähendamaks lõpuni viimata täitemenetluste arvu kui ka kohtute koormust, tuleb teha põhjalik õigusaktide analüüs koostöös kõikide osapooltega, kes on seotud õiguskuulekuse tagamisega. Praegune täitemenetlus ja sellega seotud seadused vajavad terviklikku kaasajastamist.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on ellu kutsunud erinevate huvigruppide töörühma, et üheskoos läbi töötada probleemsed kohad seadusloomes ning teha seaduste muudatuste ettepanekuid seadusandjatele, mis kestaks kauem kui dekaad ning poleks vaid püksipõlve lappimine. Eesti täitemenetlus vajab terviklikku vaadet ja sisulist kaasajastamist. Esimesel kohtumisel osalesid nii erasektori kui ka avaliku sektori esindajad, kelle ühine huvi on parem täitemenetlus nii täna kui ka tulevikus.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hundi sõnul tuleb keskenduda seadusloome täiustamisele, kuna viimati käsitleti täitemenetlust süsteemselt pea 19 aastat tagasi. „Koda on otsustanud, et hoolimata pidevatest tagasilöökidest jätkame ettepanekute tegemist seadusloome parendamiseks ja seda koostöös erinevate huvigruppidega,“ sõnas Kristi Hunt.

„Kohtumisel osalenud kinnitasid, et Koja poolt esitletud teemad on olulised võlavaba ühiskonna suunas liikumisel ning koostööpartnerid on valmis seadusloome arendamisprotsessis igati kaasa lööma. Esimene oluline teema, milles saavutati konsensus on kohtutäiturite tasud peavad muutuma arusaadavamaks, “ lisas  Kristi Hunt.

Koos koostööpartneritega plaanib Koda võtta selge juhtpositsiooni täitemenetluse parendamisel ning tuleviku täitemenetluse disainimisel.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti riigi õiguskaitse ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on oluline väärtus ühiskonnas. Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi kodaniku nõustamise, noorte koolituste ja seadusloomesse ettepanekute tegemise. Koda on riigi õigussüsteemile partneriks, kaitstes võlaandja huve kui võlamenetluse aluseks on kohtuotsus või mõni muu õigusakt (trahv, määrus vms).

 

Lugupidamisega
Kristi Hunt
Kantsler
Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee)

 

 

P R E S S I T E A D E                                                                                        11.12.2019

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: Täitemenetluste lahendamise efektiivsus sõltub üheselt tõlgendatavast seadusandlusest

Vähendamaks lõpuni viimata täitemenetluste arvu kui ka kohtute koormust, tuleb teha põhjalik õigusaktide analüüs koostöös kõikide osapooltega, kes on seotud inimeste võla probleemide lahendamisega. Õigusaktide terviklik kaasajastamine  vähendab nende vääriti mõistmist nii võlgnike, võlausaldajate kui ka kohtutäiturite ja pankrotihaldurite endi poolt.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on ellu kutsunud erinevate huvigruppide töörühma, et üheskoos läbi töötada probleemsed kohad seadusloomes ning teha seaduste muudatuste ettepanekuid seadusandjatele.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hundi sõnul tuleb keskenduda seadusloome täiustamisele, et see oleks arusaadav igale protsessis osalejale ja ka tagatud õiglane tasu nii saajale kui ka maksjale. „Koda on otsustanud, et hoolimata pidevatest tagasilöökidest jätkame ettepanekute tegemist seadusloome parendamiseks ja seda koostöös erinevate huvigruppidega,“ sõnas Kristi Hunt.

 „Nii mõnedki ettepanekud nagu võimaluse andmine varatu võlgniku menetluse lõpetamiseks, menetlusliigi toomine täitemenetlusse, mis sarnaneks tsiviilkohtumenetluse maksekäsu kiirmenetluse põhimõtetega – nõue pööratakse täitmisele vaid juhul, kui mõlemad osapooled on sellega nõus, elatisabi kohene väljamaksmine elatisabi vajajale on tegelikult juba ettepanekutena seadusandjateni jõudnud,“ lisas  Kristi Hunt.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti riigi õiguskaitse ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on oluline väärtus ühiskonnas. Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi kodaniku nõustamise, noorte koolituste ja seadusloomesse ettepanekute tegemise. Koda on riigi õigussüsteemile partneriks, kaitstes võlaandja huve kui võlamenetluse aluseks on kohtuotsus või mõni muu õigusakt (trahv, määrus vms).

Lugupidamisega

Kristi Hunt
Kantsler

 

Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee)

 


P R E S S I T E A D E                                                                                        10.12.2019

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: Pankrotiombudsmani ehk uue maksejõuetuse institutsiooni töö on kõige tulemuslikum Kojas 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda saatis eile Justiitsministeeriumile pöördumise, milles teeb uuesti ettepaneku, et pankroti „eriüksus“ ehk pankrotiombudsman tuleks luua Kotta.

Novembri lõpus saatis Konkurentsiamet omapoolse seisukoha Justiitsministeeriumile, kus leiab, et Konkurentsiamet pole õige koht maksejõuetuse institutsioonile (ehk pankrotiombudsmanile), kuna loodaval üksusel on vähe puutumust Konkurentsiameti igapäevase tegevusega. 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda nõustub täielikult Konkurentsiameti ettepanekuga ning märgib, et on mitmetes pöördumistes teinud ettepaneku pankrotiombudsmani üksuse loomise Kotta. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Kantsleri Kristi Hundi sõnul on ministeerium sellest ettepanekust keeldunud ning toonud põhjenduseks asjaolu, et pankrotihaldurite üle järelevalvet ei saa teostada Koda, kuna Kotta kuuluvad kõik Eestis tegutsemisõigust omavad pankrotihaldurid. 

"Arvestades teenistuse väiksust – juht, kolm (pankroti) juristi ja üks tehniline töötaja, ei ole mõistlik luua eraldi ametit, sõnas kutsekogu esimees pankrotihaldur Terje Eipre. „Arvestada tuleb ka riigireformi ja asjaolu, et riik on võtnud suuna mitte luua uusi ametikohtu ja hoida kokku,“ lisas Terje Eipre. 

"Kui luua Eestis maksejõuetuse teenistus eraldi üksusena Koja juurde, siis oleks tagatud ka piisav kompetents, et saada hakkama maksejõuetuse põhjuste uurimisega. Kaasata tuleks selles töös nagunii spetsialiste, kes tegutsevad Koja juures pankrotihalduritena. Oluline on tagada teenistuse poliitiline sõltumatus, erapooletus ja iseseisvus otsustamaks, millistes konkreetsetes menetlustes on sekkumine vajalik. Seetõttu ongi kõige õigeim tuua Koja alla pankrotiombudsman, kes hakkaks tegema järelevalvet võlgniku ja tema lähikondsete tegevuse üle, kuna see ongi pankrotimenetluste suurim probleem,“ selgitas juurde kantsler Kristi Hunt. 

Kordame Koja ettepanekut, et institutsioon, mida Konkurentsiamet enda juurde ei soovi võiks olla loodud Koja juurde ning seeläbi ei suurene ükski riiklik ametkond. 

 

Lugupidamisega

Kristi Hunt

Kantsler


Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee )


 

 

 

P R E S S I T E A D E                                                                                        29.08.2019

Tasuta õigusabi kampaania „Kohtu Täituriga“ raames küsiti enim nõu elatusmiinimumi ja võlgade aegumise kohta

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda korraldas suvekuudel kampaania „Kohtu Täituriga“, kus pakuti tasuta õigusabi võlaküsimustes. Tasuta nõustamist pakuti kolmes Eesti piirkonnas - Harju, Tartu ja Viru tööpiirkonnas ligi 100 inimesele.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt tunnustab neid tublisid inimesi, kes soovivad oma võlgnevustega tegeleda ning eriti veel neid inimesi, kelle võlad ei ole veel kohtutäituriteni jõudnud, kuid kes olid juba valmis oma võlgnevustega tegelema, et leida võimalusi täitemenetluse ennetamiseks.

Eeltoodu näiteks oli noormees Harjumaalt, kelle suhtes polnud algatatud ühtegi täitemenetlust, aga kiirlaenudega seotud kohustusi oli 8, kuid kõikide laenuandjatega olid graafikud sõlmitud ja noormees maksis ilusasti igakuiselt kokku lepitud summat. Noormees soovis pigem tunnustust oma püüdlikkuse eest, et on iseseisvalt alustanud lahenduste otsimisega. „Selliseid tublisid inimesi kohtutäiturid tihti oma igapäevatöös ei kohta,“ sõnas Kristi Hunt.

Nõustamisele tulid ka võlgniku lähisugulased, kes teadsid, et inimene ise ei taha enda võlgadega tegelda, kuid sugulased on mures ning püüdsid kohtutäituriga koos leida lahendust, kuidas olukorrast välja tulla.

Enim nõustanud Narva kohtutäituri Tatjana Afanasieva sõnul olid enamus küsimused seotud elatusmiinimumi ning võlgade aegumisega, mis näitas, et inimesed vajavad abi enda võlaprobleemidega tegelemiseks. Tatjana Afanasieva hinnangul on selline nõustamine väga vajalik, sest kohtutäitur on kindlasti üks väheseid inimesi Eestis, kes täitemenetlust läbinisti tunneb ja suudab võlgnikku aidata. „Kohtutäitur on võlgniku jaoks esmane kontakt, kelle poole peaks pöörduma ja seda just kohtu poolt väljamõistetud võlgnevuste puhul,“ sõnas Tatjana Afanasieva.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda nõustab inimesi võlgnevuste likvideerimisel ja õigusnõuga kogu täitemenetluse jooksul, kuid oluline on, et nõustada saab vaid neid inimesi, kes ise soovivad võlgnevustega tegeleda ja leida lahendusi nende likvideerimiseks. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti õigus-  ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas.  Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi inimeste nõustamise, noortele korraldatavate koolituste ja õigusloome ettepanekute tegemise. Tahame, et iga ühiskonna liige saaks aru, kui oluline on oma rolli teadvustamine riigi kodanikuna  just nendes situatsioonides, mis on seotud rahaliste kohustuste ja võlaõiguslike lepingutega. 

 

Lisainfo: Kristi Hunt, Telefon: (+372) 6463773


P R E S S I T E A D E                                                                                       22.07.2019

Kohtutäiturite tasuta nõustamisnädalal käis enim nõustatavaid Narvas

Eelmisel nädalal olid kohtutäiturite bürood taas avatud kampaania  „Kohtu Täituriga“ raames tasuta õigusabiks ja võlanõustamiseks.  Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva juures käis nõustamisel 27 inimest. Selline aktiivsus näitab, et inimesed vajavad abi enda võlaprobleemidega tegelemiseks.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda nõustab inimesi võlgnevuste likvideerimisel ja õigusnõuga kogu täitemenetluse jooksul, kuid oluline on, et nõustada saab vaid neid inimesi, kes ise soovivad võlgnevustega tegeleda ja leida lahendusi nende likvideerimiseks. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt tunnustab neid tublisid inimesi, kes soovivad oma võlgnevustega tegeleda.

Nädala jooksul enim tasuta nõustanud Narva kohtutäituri Tatjana Afanasieva sõnul olid küsimused seotud elatusmiinimumi ning võlgade aegumisega. Tatjana Afanasieva hinnangul on selline nõustamine väga vajalik, sest kohtutäitur on kindlasti üks väheseid inimesi Eestis, kes täitemenetlust läbinisti tunneb ja suudab võlgnikku aidata, kuid kahjuks plaanib Justiitsministeerium kavandatava reformiga seda süsteemi muuta.

Inimesed vajavad abi enda võlaprobleemidega tegelemiseks. „Kohtutäitur on võlgniku jaoks esmane kontakt, kelle poole peaks pöörduma ja seda just kohtu poolt väljamõistetud võlgnevuste puhul,“ sõnas Tatjana Afanasieva.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti õigus-  ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas. Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi inimeste nõustamise, noortele korraldatavate koolituste ja õigusloome ettepanekute tegemise. Tahame, et iga ühiskonna liige saaks aru, kui oluline on oma rolli teadvustamine riigi kodanikuna  just nendes situatsioonides, mis on seotud rahaliste kohustuste ja võlaõiguslike lepingutega. 

Järgmine kampaania „Kohtu Täituriga“  nõustamise periood on 12.08-16.08.2019.

Nõustamine toimub eelregistreerimise alusel.

Harju tööpiirkond

Ühinenud Kohtutäiturid büroo, aadress: Rävala pst 5, Tallinn

Tallinna kohtutäitur Hille Kudu, registreerimine: buroo.kudu@taitur.net
Tallinna kohtutäitur Kristiina Feinman, registreerimine: buroo.feinman@taitur.net
Tallinna kohtutäitur Arvi Pink, registreerimine: buroo.pink@taitur.net 
Tallinna kohtutäitur Risto Sepp, registreerimine: buroo.sepp@taitur.net      

             

Tallinna kohtutäitur Mati Kadak, registreerimine: Mati.kadak@taitur.just.ee, aadress: Kentmanni tn 21/Liivalaia tn 27/Kaupmehe tn 14, II korrus (sissepääs Kaupmehe tänava poolt)

Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, registreerimine: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee, aadress: A. Lauteri 5, Tallinn; 

Tallinna kohtutäitur Katrin Vellet, registreerimine: info@vellet.ee, aadress: Rotermanni 5, Tallinn.

 

Tartu tööpiirkond
   

Tartu kohtutäitur Anne Böckler, registreerimine: Anne.Bockler@taitur.just.ee, aadress: Õpetaja 9a, Tartu

Võru kohtutäitur Taive Peedosaar, registreerimine: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee, aadress: Jüri tn 43, Võru 


Viru tööpiirkond

Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva, registreerimine: narva.taitur@taitur.just.ee, aadress: Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 

Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs, registreerimine: raigo.pars@taitur.just.ee, aadress: Laada 20, Rakvere.

 

Lisainfo: Kristi Hunt, Telefon: (+372) 6463773

 


P R E S S I T E A D E                                                                               11.07.2019

Kohtutäiturid pakuvad taas tasuta õigusnõu

Julgustamaks inimesi küsima nõu võlgadega hakkamasaamiseks, on kohtutäiturid kutsunud ellu tasuta õigusabi ja võlanõustamise kampaania  „Kohtu Täituriga“. Tasuta õigusabi pakutakse juulis ja augustis kohtutäiturite Harju, Tartu ja Viru tööpiirkonnas.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda nõustab inimesi võlgnevuste likvideerimisel ja õigusnõuga kogu täitemenetluse jooksul, kuid oluline on, et nõustada saab vaid neid inimesi, kes ise soovivad võlgnevustega tegeleda ja leida lahendusi nende likvideerimiseks.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul olid juunikuus toimunud nõustamisel põhilisteks küsimusteks kohtutäituritele maksegraafiku võimalused ning võlgade aegumisega seonduvad küsimused. Väga aktiivne nõustamine toimus Narvas, kus kohtutäitur Tatjana Afanasieva nõustas 6 abivajajat ning juba on kokku lepitud 13 nõustamist. „Kutsume jätkuvalt üles inimesi, kellel on probleeme oma võlgade tasumisega, pöörduma allpool nimetatud kohtutäiturite büroodesse, et kohtutäiturid saaksid pakkuda tasuta õigusabi võlaprobleemidega tegelemisel,“ lisas Kristi Hunt. 

Kuna peamisteks küsimusteks olid maksegraafikud, siis on oluline teada, et täitemenetluses maksegraafiku sõlmimiseks peab andma loa sissenõudja. Suurimaks sissenõudjaks on aga riik ning riigiametitest sageli graafiku sõlmimiseks luba ei saa. Justiitsministeerium on kavandamas eelnõu, millega julgustatakse riigiasutusi isikutele suuremate trahvide või sunnirahade määramisel maksegraafikuid sõlmima.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti riigis õigus-  ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas.   Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi inimeste nõustamise, noortele korraldatavate koolituste ja õigusloome ettepanekute tegemise. Tahame, et iga ühiskonna liige saaks aru kui oluline on oma rolli teadvustamine riigi kodanikuna  just nendes situatsioonides, mis on seotud rahaliste kohustuste ja võlaõiguslike lepingutega. 

„Kohtu Täituriga“ kampaania raames pakutakse tasuta õigusabieelregistreerimise alusel alljärgnevate kohtutäiturite büroodes 29. (15.07-19.07) ja 33. (12.08-16.08) nädalal.

Harju tööpiirkond

Ühinenud Kohtutäiturid büroo, aadress: Rävala pst 5, Tallinn

Tallinna kohtutäitur Hille Kudu, registreerimine: buroo.kudu@taitur.net
Tallinna kohtutäitur Kristiina Feinman, registreerimine: buroo.feinman@taitur.net
Tallinna kohtutäitur Arvi Pink, registreerimine: buroo.pink@taitur.net 
Tallinna kohtutäitur Risto Sepp, registreerimine: buroo.sepp@taitur.net      

             

Tallinna kohtutäitur Mati Kadak, registreerimine: Mati.kadak@taitur.just.ee, aadress: Kentmanni tn 21/Liivalaia tn 27/Kaupmehe tn 14, II korrus (sissepääs Kaupmehe tänava poolt)

Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, registreerimine: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee, aadress: A.Lauteri 5, Tallinn; 

Tallinna kohtutäitur Katrin Vellet, registreerimine: info@vellet.ee, aadress: Rotermanni 5, Tallinn.

 

Tartu tööpiirkond

Tartu kohtutäitur Anne Böckler, registreerimine: Anne.Bockler@taitur.just.ee, aadress: Õpetaja 9a, Tartu

Võru kohtutäitur Taive Peedosaar, registreerimine: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee, aadress: Jüri tn 43, Võru 


Viru tööpiirkond

Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva, registreerimine: narva.taitur@taitur.just.ee, aadress: Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 

Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs, registreerimine: raigo.pars@taitur.just.ee, aadress: Laada 20, Rakvere.


ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                         11.07.2019

Судебные исполнители вновь будут оказывать бесплатное правовое консультирование

Чтобы побудить людей обратиться за советом по возникшим долгам, судебные исполнители запустили летнюю кампанию по  бесплатному правовому консультированию „Kohtu Täituriga“ (Встреться с судебным). Бесплатная правовая помощь будет предложена теперь в июле (15.07-19.07) и августе (12.08-16.08) в Харьюмаа, Тартумаа и Вирумаа.

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих консультирует людей по вопросам ликвидации задолженостей на протяжении всего исполнительногопроизводства, и здесь выжным моментомявляется то, что консультировать можно только тех людей, которые сами желают заниматься своими долгами и находить решения для их ликвидации.

По словам канцлера Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт на прошедшей в июне в рамках кампании консультационной неделе основными вопросами были возможности составления графиков погашения задолженностей и вопросы, связанные с истечением срока давности исполнения. Очень активно проходило консультирование в Нарве, где судебный исполнитель Татьяна Афанасьева проконсультировала в июне 6 человек и уже зарегистрировала 13 обратившихся за консультацией на следующую консультационную неделю. «Призываем людей обратиться в нижеуказанные бюро судебных исполнителей, чтобы судебные исполнители смогли предложить должникам бесплатную помощь по разрешению долговых проблем», добавила Кристи Хунт.

Поскольку одним из основных вопросов был вопрос, связанный с заключением соглашений по выплате долга частями, то тут важно отметить, что для составления графика в исполнительном производстве свое согласие должен дать взыскатель. Надо сказать, что одним из крупных взыскателей является государство, и зачастую государственные департаменты не дают согласие на заключение соглашений. Министерство Юстиции разрабатывает законопроект, которым будет одобрено заключение государственными учреждениями графиков погашения в случаях назначения больших штрафов или принудительных денежных взысканий.

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих является важной организацией по обеспечению правовой защиты и защиты экономической сферы Эстонии, поскольку правовое сознание членов общества и соблюдение прав и законов является одним из наиболее государственно важных и существенных ценностей в обществе.

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих выступает за формирование законопослушности общества через консультирование людей, обучение молодежи и предложения по улучшению действующего законодательства. Хотим донести до каждого члена общества насколько важно для гражданина страны  осознавать свою роль особенно в тех ситуациях, которые связаны с денежными обязательствами и обязательственно-правовыми договорами.

В рамках кампании „Kohtu Täituriga“бесплатное консультирование предлагается на 29. (15.07-19.07) и 33. (12.08-16.08) неделях по предварительной записи в следующих бюро:

Харьюмаа

Ühinenud Kohtutäiturid büroo, aadress: Rävala pst 5, Tallinn

Tallinna kohtutäitur Hille Kudu, registreerimine: buroo.kudu@taitur.net
Tallinna kohtutäitur Kristiina Feinman, registreerimine: buroo.feinman@taitur.net
Tallinna kohtutäitur Arvi Pink, registreerimine: buroo.pink@taitur.net 
Tallinna kohtutäitur Risto Sepp, registreerimine: buroo.sepp@taitur.net      

             

Tallinna kohtutäitur Mati Kadak, registreerimine: Mati.kadak@taitur.just.ee, aadress: Kentmanni tn 21/Liivalaia tn 27/Kaupmehe tn 14, II korrus (sissepääs Kaupmehe tänava poolt)

Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, registreerimine: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee, aadress: A.Lauteri 5, Tallinn; 

Tallinna kohtutäitur Katrin Vellet, registreerimine: info@vellet.ee, aadress: Rotermanni 5, Tallinn.

 

Тартумаа

Tartu kohtutäitur Anne Böckler, registreerimine: Anne.Bockler@taitur.just.ee, aadress: Õpetaja 9a, Tartu

Võru kohtutäitur Taive Peedosaar, registreerimine: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee, aadress: Jüri tn 43, Võru 


Вирумаа

Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva, registreerimine: narva.taitur@taitur.just.ee, aadress: Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 

Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs, registreerimine: raigo.pars@taitur.just.ee, aadress: Laada 20, Rakvere.

 

P R E S S I T E A D E                                                                                                                                            20. juuni 2019

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja hinnangul jääb uue täitemenetluse süsteemi rakendusel kaotajaks Eesti inimene.
 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on seisukohal, et Justiitsministeeriumi planeeritav riiginõuete sundtäitmise ümberkorraldamine suurendab bürokraatiat ja loob ebavõrdust sissenõudjate ja võlgnike hulgas. Kontakt võlgnikuga muudetakse anonüümseks ja suhted erinevate ametitega segaseks.
 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul on Koda riigi poolt ellu kutsutud organisatsioon, kes tegutseb avalikkuse huvides ja on vahelüli riigi ja kodanike vahel jälgides menetlustoimingute korrektsust nii seadusandja kui ka inimese poolt vaadatuna.
 
„Kui täna suhtleb võlgnik kõikides küsimustes vaid kohtutäituriga, kelle ülesandeks on anda vastused ja teha vajalikud toimingud, siis uue süsteemi puhul peab riiginõude võlgnik pidevalt mõistatama, millise asutuse (sissenõudev riigiasutus, EMTA või kohtutäitur) pädevuses on konkreetse küsimuse lahendamine,“ sõnas Kristi Hunt.
 
Riik planeerib läbi Maksu- ja Tolliameti hakata rakendama riiginõuete (näiteks trahvid, viivised, ettekirjutused) täitmisele pööramiseks automatiseeritud protsesse, millega arvestatakse võlgnike õigustega oluliselt vähem kui kohtutäiturid seda täitemenetluses teevad. Seejuures jäävad kõik senised riiginõuded kohtutäiturite menetlusse ning võimalik muudatus puudutab vaid tulevasi võimalikke riiginõudeid. Segadust hakkab võlgnikule tekitama olukord, kus ta peab teadma, millisel ajal on riiginõue tekkinud ja kas see on kohtutäituri või maksuameti menetluses.
 
Muudatuste rakendumisel võib tekkida lihtsustumise asemel võlgnikule lisaprobleem, sest kui võlgnikul on pangakonto parasjagu tühi, kuid tal on maksuameti hinnangul müüdavat vara, siis antakse nõude täitmine ikkagi kohtutäituri menetlusse ning võlgnik peab maksma lisaks kohtutäituri tasule tasu ka maksuametile. „Siinkohal saabki ring täis ning kalli, bürokraatliku ja keerulise riigisüsteemi tulemusel jõuab võlgnik jällegi kohtutäituri juurde - seega oleks tegu toimiva süsteemi lõhkumisega, mitte selle parendamisega,“ lisas Kristi Hunt.
 
Kristi Hundi sõnul on kõige pikem seaduserahu periood olnud 4 kuud – viimased 10 aastat on pidevalt muudetud ja täiendatud mentelustoimingutega seotud seadusandlust. „Meie ettepanekul tuleks kogu praegu toimiva täitemenetluse süsteemi pea peale pööramise asemel auditeerida täitemenetluse efektiivsuse tõstmiseks kogu täitemenetluse õigusaktide kogumit, et saaks selle teha selgemaks ning ühtlasemaks,“ sõnas Kristi Hunt.
 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojas nõustatakse personaalselt aastas ca 4000 võlgnikku. Lisaks on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda omalt poolt astunud samme inimeste vastutustundliku finantskäitumise ning seadusekuulekuse tõstmise suunas, sest ellu on kutsutud tasuta võlanõustamine "Kohtu Täituriga" ning gümnaasiumiastmele teemakohased koolitused, kus noortele selgitatakse korrektse finantskäitumise põhialuseid.

Lisainfo:
2001. aastal reformiti täitesüsteemi ja loodi vabatahtlike kohtutäiturite süsteem just nimelt lihtsustamaks võlgniku ja võlausaldaja suhet, kuna kohtutäitur on vahelüli, kes jälgib, et võlamenetlus oleks korrektne nii seadusandja kui ka inimese poolt vaadatuna. Vabakutseliste kohtutäiturite süsteem on rakendatud valdavas osas Euroopa Liidu liikmesriikidest, kuna riigid ei soovi doteerida täitemenetlusi riigieelarvest ning täitemenetluse tasude kohustus on ka mujal riikides valdavalt võlgnikul. Kristi Hunt Kantsler Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Lisainfo:
kristi.hunt@kpkoda.ee
6463773

 


P R E S S I T E A D E                                                                               05.06.2019

 

Kohtutäiturid pakuvad suveperioodil tasuta õigusnõu

Julgustamaks inimesi küsima nõu oma võlgadega hakkamasaamiseks on kohtutäiturid kutsunud ellu tasuta õigusabi ja nõustamise kampaania  „Kohtu Täituriga“. Tasuta õigusabi pakutakse juunis, juulis ja augustis Harju Tartu ja Viru tööpiirkonnas. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda nõustab võlgnikke võlgnevuste likvideerimisel, kuid nõustada saab vaid neid inimesi, kes ise soovivad oma võlgnevusi lahendada.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti riigi õiguskaitse  ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas.  

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul vajab 80% võlgnikest võlgadest vabanemiseks nõustamist ja õigusabi. „Nõustamise peamiseks  fookuseks on võlgnevused ning nendega seotud õiguslikud probleemid,“ sõnas Kristi Hunt. „Kutsume üles inimesi pöörduma allpool nimetatud kohtutäiturite büroodesse, et kohtutäiturid saaksid pakkuda võlgnikele tasuta abi nende võlaprobleemidega tegelemisel,“ lisas Kristi Hunt.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi inimese nõustamise, noorte koolituste ja seadusloomesse ettepanekute tegemise. Tahame teadvustada igale ühiskonna liikmele, kui oluline on oma rolli teadvustamine riigi kodanikuna  just nendes situatsioonides, mis on seotud rahaliste kohustuste ja võlaõiguslike lepingutega.

„Kohtu Täituriga“ kampaania raames pakutakse tasuta õigusabieelregistreerimise alusel alljärgnevate täiturite büroodes 24. (10.06-14.06), 29. (15.07-19.07) ja 33. (12.08-16.08) nädalal.

Harju tööpiirkond

Ühinenud Kohtutäiturid büroo, aadress: Rävala pst 5, Tallinn
Tallinna kohtutäitur Hille Kudu, registreerimine: buroo.kudu@taitur.net
Tallinna kohtutäitur Kristiina Feinman, registreerimine: buroo.feinman@taitur.net
Tallinna kohtutäitur Arvi Pink, registreerimine: buroo.pink@taitur.net 
Tallinna kohtutäitur Risto Sepp, registreerimine: buroo.sepp@taitur.net                   

Tallinna kohtutäitur Mati Kadak, registreerimine: Mati.kadak@taitur.just.ee, aadress: Kentmanni tn 21/Liivalaia tn 27/Kaupmehe tn 14, II korrus (sissepääs Kaupmehe tänava poolt)
Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, registreerimine: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee, aadress: A.Lauteri 5, Tallinn;
Tallinna kohtutäitur Katrin Vellet, registreerimine: info@vellet.ee, aadress: Rotermanni 5, Tallinn.
Tallinna kohtutäitur Kaja Lilloja, registreerimine kaja.lilloja@taitur.just.ee, aadress: Tartu mnt 83-302, Tallinn

Tartu tööpiirkond
   

Tartu kohtutäitur Anne Böckler, registreerimine: Anne.Bockler@taitur.just.ee, aadress: Õpetaja 9a, Tartu
Võru kohtutäitur Taive Peedosaar, registreerimine: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee, aadress: Jüri tn 43, Võru 


Viru tööpiirkond

Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva, registreerimine: narva.taitur@taitur.just.ee, aadress: Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva
Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs, registreerimine: raigo.pars@taitur.just.ee, aadress: Laada 20, Rakvere.

Kristi Hunt
Kantsler
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
kristi.hunt@kpkoda.ee
6463773

 


 

P R E S S I T E A D E                                                                                 04.06.2019

Presidendi tunnustus kohtutäituri tööle noortega

Kuuendat korda toimunud lastekaitsepäevaüritusel „Lastega ja lastele“ andis laureaatidele tunnustusauhinnad üle Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja õiguskantsler Ülle Madise. Tunnustuse saajate hulgas oli ka kohtutäitur Risto Sepp, kes sai eriauhinna “Lastega ja lastele”.Eesti Vabariigi presidendi tunnustus Risto Sepa tööle on tunnustus kogu täitesüsteemile ning kinnitus, et Eestis toimiv täitesüsteem on jätkusuutlik ja arenev.

Tunnustusauhinna eesmärk on tõsta esile lapsi, laste heaks panustanud inimesi ja organisatsioone ning olulisi algatusi laste- ja perepoliitika valdkonnas. Auhinnaga „Lastega ja lastele“ tänatakse ja tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku. 

Õiguskantsler Ülle Madise märkis oma sõnavõtus, et Risto Sepp on suure missioonitundega kohtutäitur. Keerulistes suhtluskorra asjades on just tema veenmisoskus aidanud paljude laste vajadused esikohale seada. „Risto Sepp leiab alati võimaluse osaleda lastega seotud kohtuotsuste parema täitmise aruteludel ja anda praktilisi soovitusi, kuidas menetlused laste jaoks kergemaks muuta,“ lisas õiguskantsler.

Õiguskantsler mõistab, et kohtutäituri töö ei ole lihtne – tal tuleb täita kohtuotsuseid, mida inimesed vabatahtlikult täita ei taha. Eriti keeruline on olukord nende kohtuotsustega, mis määravad kindlaks lapse suhtlemise lahus elava vanemaga. Kohtuvaidluste korral on vanemate suhted tihti väga pingelised ja üks lapsevanem ei toeta lapse suhtlemist teise vanemaga. Sellises olukorras üksnes formaalse lähenemisega tulemust ei saavuta.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi kodaniku nõustamise, noorte koolituste ja seadusloome ettepanekute tegemise. Tahame teadvustada igale ühiskonna liikmele, kui oluline on oma rolli teadvustamine riigi inimesena just nendes situatsioonides, mis on seotud kohustustega ning nende täitmisega. Ainult koos ühtse eesmärgi nimel saame seista Eesti riigi õiguskaitse  ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas. 

Tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ algatajateks on kaheksa laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet, Õiguskantsleri Kantselei ja Vabariigi Presidendi Kantselei.

Kristi Hunt
Kantsler
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
kristi.hunt@kpkoda.ee
6463773
 

 

P R E S S I T E A D E

02.mai 2019
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda juhib tähelepanu võimalikule ebavõrduse tekkimisele ühiskonnas
 
Justiitsministeeriumis on valmimas kohtutäituritelt avalik õiguslike nõuete äravõtmise kontseptsioon, mille jõustumisel suurenevad riigi kulud võlgnikega tegelemiseks 5,5 miljonini euroni aastas. Lisaks suurendab kontseptsiooni jõustumine ebavõrdsust ühiskonnas, kuna riigi kõik maksumaksjad osalevad riiginõuete võlgnike (keda on ca 10% Eesti elanikkonnast) täitemenetluse kulude tasumisel.
 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul on olemasoleva vabatahtliku kohtutäiturite süsteemi lõhkumine lõpuni läbi analüüsimata nii rahalisest vaatest kui ka inimese – nii võlgniku kui ka sissenõudja vaatest. „Vabakutseliste kohtutäiturite süsteem on 18 aasta jooksul ennast riigi jaoks igati õigustanud – kasvanud on nõuete täitmise efektiivsus ja täitemenetluse esimese kuuga täidetakse pea 50 % nõuetest,“ selgitas Kristi Hunt. „Täiturid tagastavad sissenõudjatele aastas 200 miljonit eurot ehk 1,8% riigieelarvest,” lisas Kristi Hunt. Samas on võlgnikke, kes peavad õigeks hoida oma sissetulekud väikestena, et mitte maksta tagasi võetud laene, järelmakse ega täita muid võetud kohustusi. Sisuliselt on
tegemist inimestega, kes elavad kaaselanike ja Eesti ühiskonna arvelt ning kes nõuavad vaid enda õigusi, märkamata oma kohustusi. Selliste võlgnikega tegelemine ongi kohtutäituri töös kõige keerulisem ning paratamatult mõjutab see kohtutäiturite töö tulemuslikkust.
 
Justiitsministeerium on koostöös Rahandusministeeriumiga algatanud riiginõuete sundtäitmise nö lihtsamate toimingute sh pangakontode arestimised, üleandmise Maksu- ja Tolliametile, et teostada täitetoimingud võimalikult efektiivselt, so vaid arvutitesse laetud algoritmide alusel. „Oluline on mõista, et iga täitemenetluse taga on alati konkreetne inimene koos kõikide erisustega enda majandustegevuses ja pereelus ning seetõttu on iga menetluses olev täiteasi individuaalne ja unikaalne, mida ei ole võimalik täies ulatuses algoritmi sisse kirjutada. See, mida on võimalik automatiseerida, on olemasolevate seaduste piires juba tehniliselt lahendatud“ selgitas Kristi Hunt.
 
Justiitsministeeriumi poolt kavandatava kohtutäituritelt avalik õiguslike nõuete äravõtmise kontseptsiooni jõustumisega kasvavad riigi kulud täitemenetluste läbiviimiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja hinnangul 5,5 miljoni euroni aastas, mille kokkuvõttes maksavad kinni kõik Eesti riigi maksumaksjad. Võlgnike käest täiendavalt saadavateks tuludeks planeerib riik 200 000 – 600 000 eurot.
 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja hinnangul tuleks riigil keskenduda õigusloomelistele küsimustele, et ühelt poolt oleks täitemenetlus lahendatud õiguslikult ühtse tervikuna ja üheselt mõistetavalt ning teiselt poolt ei oleks Eesti riigis võlgnikul võimalik nii lihtsalt end varatuks muuta.
 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on riigi loodud avalik-õiguslik organisatsioon, mille liikmeteks on kõik valdkonnas tegutsevad pankrotihaldurid ja kohtutäiturid. Koja visioon on kasvatada Eestist võlavaba kultuuriga ühiskond, teadvustades võlavaba elu väärtusi ning anda inimestele nõu, kuidas planeerida oma finantskäitumist nii, et võlad jääks üldse tekkimata.
 
Kristi Hunt
Kantsler
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
kristi.hunt@kpkoda.ee
6463773
 

P R E S S I T E A D E

10. aprill 2019

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda  kutsus ellu noorte finantskäitumise teemalise loengutesarja

Käesoleval aastal algatas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda loengutesarja gümnaasiumiastme õpilastele, mille eesmärgiks on selgitada noortele korrektse finantskäitumise põhialuseid kui ka valesti käitumise tagajärgi. Koda pakkus loenguid 179 koolile ja üleskutsele vastas  59 kooli üle Eesti. Tänaseks on  enamuses koolides loengud juba ka peetud ja loengupidajad on saanud kiitvat tagasisidet. Loenguid luges kokku 17 kohtutäiturit ja pankrotihaldurit.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja visiooniks on kasvatada Eestist võlavaba kultuuriga ühiskond, teadvustades võlavaba elu väärtusi ning anda inimestele nõu, kuidas planeerida oma finantskäitumist nii, et ülejõu käivad võlad jääks üldse tekkimata.Loengutega kasvatame noorte inimeste teadmist korrektsest finantskäitumisest, lisaks räägime kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusest, kodaniku õigustest, kohustustest ja vastutusest ning tagajärgedest, kui noor inimene peaks oma finantskäitumises seadusega pahuksisse minema. Kohtutäiturid ja pankrotihaldurid peavad gümnaasiumiõpilasi oluliseks sihtgrupiks, sest nendest saavad peagi ise uued ettevõtjad, töötajad, palgasaajad ja pere eelarvega tegelejad, aga ka potentsiaalsed laenuvõtjad.

Kohtutäituri "haardesse" ei satu mitte keegi üleöö, kogemata või enese teadmata. Alati on täitemenetlusele eelnenud palju meeldetuletusi, täitmata jäänud lubadusi ja kokkuleppeid.

Vastutustundlik finantskäitumine on oluline nii üksikisiku kui ka riigi jaoks, sest see loob laiemalt turvatunnet kogu ühiskonnas!

Koda nõustab aktiivselt võlgnikke koolitab noori. Aastas nõustatakse silmast-silma pea 2000 inimest, lisaks vastavad Koja kantselei töötajad enam kui 4000 päringule.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik isik, mille liikmeteks on kõik valdkonnas tegutsevad pankrotihaldurid ja kohtutäiturid. Koja visioon on kasvatada Eestis võlavaba kultuuriga ühiskond, teadvustades võlavaba elu väärtusi ning anda inimestele nõu, kuidas planeerida oma finantskäitumist nii, et ülejõu käivad võlad jääks üldse tekkimata.

 

Kristi Hunt

Kantsler


P R E S S I T E A D E

20. märts 2019

 

Toimus kümnes korraline ameti- ja kutsekogu koosolek

Täna toimus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja korraline üldkoosolek

Toimunud üldkoosolekul kinnitati Koja 2018. aasta tegevus- ja majandusaasta aruanne. Päevakorrast hääletati välja liikmemaksu tõusu teema, kuna kohtutäituritega seotud reformi ning pankrotihaldurite õigusraamistiku osas puudub selgus ning selge perspektiiv.

Koda on avalik-õiguslik organisatsioon, kelle tegutseb kohtutäituri seaduse alusel avalikes huvides.

Kristi Hunt

Kantsler

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda


P R E S S I T E A D E

12. märts 2019

Võlgnik tungis kohtutäituri büroo töötajale kallale

Täna tungis Ühinenud Kohtutäituri büroos tugeva kehaehitusega mees kallale büroo naistöötajale

Ühinenud Kohtutäiturid büroos tungis täna keskealine tugeva kehaehitusega mees kallale büroo töötajale, põhjustades kehavigastusi ja varalist kahju.

Isiku vastu on esitatud avaldus politseisse kriminaalmenetluse alustamiseks kehavigastuste ja varalise kahju põhjustamises.

„Tavapärase kohtutäituri vastuvõtu ajal, registreeris üks kodanik vastuvõtule“, ütles kohtutäiturite sekretär Katrin Lepik ning lisas, et „Väliselt puudusid mistahes märgid järgnevast agressiivsusest“. „Vastuvõtuboksis isik ägestus ning peksis naisterahvast rusikate, arvuti kuvari ja klaviatuuriga“ ütles K. Lepik.

Kohtutäiturid mõistavad hukka mistahes olukorras agressiivse käitumise. „Olukorra lahendamine vägivallaga teeb olukorra ägestunud kodaniku jaoks kindlasti ebameeldivamaks. Avaldus on esitatud politseisse ning isik peab oma käitumise osas vastutust kandma“  ütles kohtutäitur Risto Sepp.

Kehavigastuste tekitamine on karistatav kuni üheaastase vangistusega.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda peab vajalikuks teadvustada igale ühiskonnaliikmele, kui oluline on oma rolli mõistmine inimesena just nendes situatsioonides, mis on seotud rahaliste kohustustega – vägivald ei ole lahendus.

Kristi Hunt

Kantsler

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Lisainfo:

Risto Sepp

risto.sepp@taitur.net

56624194


P R E S S I T E A D E

01. oktoober 2018

Kohtutäiturite pöördumisest Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu poole

Kohtutäiturid esitasid Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu liikmetele täna avaliku pöördumise, milles teevad ettepaneku, kuidas peaks olemasolevat täitemenetluse süsteemi muutma, et see oleks efektiivne ning kaitseks ka sissenõudja huve.

Selle asemel, et külvata segadust ühiskonnas ja raisata avalikku raha  planeeritava  reformi läbisurumisel, kutsuvad kohtutäiturid Riigikogu ja Vabariigi Valitsust üles rakendama Justiitsministeeriumi ressursse täitemenetluse valdkonna õiguslike ja infotehnoloogiliste probleemide avastamisel, sõnastamisel ja avalikustamisel, sest nende lahendamatuse tõttu kannatab täitemenetluse efektiivsus.

Justiitsministri uus algatus tekitab riigieelarvesse iga-aastaselt vähemalt 7 miljoni euro suuruse tulude vähenemise. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ei ole olnud kaasatud Justiitsministeeriumi poolt 2017 aastal koostatud analüüsimisele ega saanud muul viisil kaasa aidata täitemenetluse reformimise otsustamise aluseks olevate dokumentide koostamisele. Tulenevalt soovist anda kodanike poolt valitud isikutele otsustamiseks vajalikku informatsiooni, siis anname allpool ülevaate, kuidas riigieelarvelisi vahendeid riigimehelikult planeerida.

Kirja täistekstiga saab tutvuda Koja kodulehel www.kpkoda.ee

Kohtutäiturite ettepanekud täitemenetluse tulemuslikkuse tõstmiseks:

  • Kohustada tööandjad ja riigi- ning kohaliku omavalitsuse asutusti maksma võlgnikule tehtavaid väljamakseid võlgniku isiklikule kontole;
  • Luua maksejõuetusinstitutsioon koos täitemenetluskonfliktide lahendamise võimekusega, sest siis ei peaks Justiitsministeeriumi ametnikud ja kohtud tegelema sedavõrd suures mahus kohtutäiturite peale esitatud kaebustega ning riik hoiaks seega olulist raha kokku;
  • Muuta täitemenetlus menetlusosalistele lihtsamaks ning luua võimalus, et pooled saavad valida sissenõudmiseks nn maksekäsu kiirmenetluse põhimõtte
  • Anda kohtutäiturile sarnaselt EMTA ja kohtuga õigus lugeda esitatud tõendid nõrkadeks ja mitteusutavateks.
  • Anda Kojale õigus teostada kohtutäiturite tegevuse üle kontrolli.
  • Kehtestada kohtutäiturite tasudele käibemaksumäär 0%,mille läbi võlgnike poolt kohtutäituritele (riigile) makstav tasu väheneb 20%.

Lisainfo:

Kristi Hunt

kristi.hunt@kpkoda.ee

6463773

 


P R E S S I T E A D E

7. august 2018

Küsitlus: 88% sissenõudjatest on kohtutäiturite tööga rahul

Ajendatuna justiitsministri hiljutisest hinnangust kohtutäiturite tööle otsustas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda viia läbi täitemenetluses sissenõudjana osalevate isikute seas rahuloluküsitluse. Küsitus viidi läbi e-maili teel ja sellele vastas anonüümselt 60 isikut, kellest 2/3 olid eraõiguslikust isikute sissenõudjate esindajad.

Küsitluse tulemusena selgus, et 88,2 % vastanutest olid kohtutäiturite töö korraldusega rahul, 87,9 % hindas väga heaks või pigem heaks kohtutäituri osutatava teenuse kiirust ja 93,1 % on rahul või pigem rahul kohtutäituri osutatava teenuse tulemusega. Sissenõudjad märkisid, et kohtutäiturid teevad oma tööd erinevalt. „Konkurents on tuntav, klienti väärtustatakse rohkem,“ märkis üks sissenõudja esindaja.

Sissenõudjad esitasid ka mitmeid märkusi kehtiva õigusruumi kohta. Vastustest kumas läbi, et õigusloome on üsnagi heitlik ning sageli kantud vaid ühekülgsest ideest või lähenemisnurgast, jättes maandamata kaasnevad riskid külgnevates aspektides. Näiteks avaldati pahameelt tsiviilnõuete aegumise tähtaja lühendamise üle kümne aastani, mille tagajärjel ei ole reeglina enam võimalik pöörata täitmisele nõudeid, kus võlgnik on  elatise nõudega kimpus.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on omaltpoolt juhtinud korduvalt seadusandja tähelepanu, et täitemenetlus on liialt kallutatud üksnes võlgniku huvide kaitseks.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohtutäituri seaduse alusel. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.

Lisainfo:

Kristi Hunt
Kantsler
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
Tel 6463773
kristi.hunt[a]kpkoda.ee

Rahuloluküsitluse koondandmed on avaldatud lehekülje lõpus olevas failis

 


Kaitsta tuleb võlausaldajaid, mitte võlglasi

Selle nädala alguses justiitsministri Urmas Reinsalu välja käidud idee anda riiginõuded väljanõudmiseks maksu- ja tolliametile (MTA), et nõnda täitemenetlust võlglasele odavamaks muuta, näib õilis mõte, kuid kui uurida võlglaste käitumismustrit, siis tekib küll õigustatud küsimus, et miks kaitsta neid, kes teiste vastu hoolimatult käituvad ehk oma võlgu ära ei maksa?

Täitemenetluse anatoomiast kirjutasid hiljuti ajakirjas Sotsiaaltöö õiguskantsleri nõunikud Helen Kranich ja Angelika Sarapuu. Nad märkisid: „Täitemenetlust ei ole vaja siis, kui kohustusi täidetakse vabatahtlikult. Tegelikult võikski see olla ühiskonnas normaalsus, sest nii on ju aus, õige ja õiglane. Praegu ei ole mitte ühtegi takistust selleks, et siis, kui võlgnik näeb, et ta ei saa nõuet kohe täita, suhtleks ta kohe ise võlausaldajaga ja püüaks leida kokkuleppeid (näiteks koostada maksegraafiku). Sel juhul ei ole kohut ega kohtutäiturit üldse vaja.“

See on ideaalmaailm. Kohtutäiturid näevad aga oma töös hoopis midagi muud.  Kas kohtutäituri tasud on liiga suured?

Justiitsministri avalduse tulemusena on alustatud keskustelu selle üle, et täiturite tasud on suured ja miks peab „vaene“ võlgnik veel kohtutäituri tasu maksma. Viimase küsimuse vastus seisneb selles, et kohtutäiturite süsteem on Eestis täielikult isemajandav, seda riik ei doteeri ning sellepärast peavad kohtutäituritasud katma kõik kulud. Mis on ka õiglane, sest inimene, kes on jäänud võlgu ja lasknud rahaasjad minna nii hapuks, et need lõpuks kohtutäituri kätte jõuavad, peab lõpuks hakkama vastutama.

Kohtutäituri tasude suuruse üle polemiseerides on oluline mõelda, millega neid võrdleme. Riigikogu liikme palkadega võrreldes pole need suured, riigiametnike hüvedega samuti mitte. Samas tõsi, miinimumtunnitasuga võrdluses on nad muidugi suured. Taas tekib siin õigluse küsimus. Eriti arvestades, et mitte keegi ei satu täitemenetlusse nö juhuslikult.  

Kes vajab kaitset?

Võlgnikud on üldiselt agarad täituritega kohtuskäijad. Ikka selleks, et maksmisest lõpuks pääseda. Paljud on lausa uhked, kui õnnestub võlausaldajale ja täiturile „müts pähe“ tõmmata ning võlad maksmata jättagi. Jätsin trahvi maksmata, lasen endale miinimumpalka maksta, kantisin kõik varad pruudi nimele ja nüüd olen puhas poiss, on väga levinud elufilosoofia.

Kohtutäiturid kuulevad tihti ka võlgastelt süüdistusi, justkui oleks nemad süüdi inimese elu rikkumises ja võlgade pärast kiusamises. Üldiselt peetaksegi täitureid justkui kurjamiteks, kuigi tegelikult on võlasilmusesse sattumises süüdi ainult inimene ise. Täitemenetlus asub vaidluse lõpus ja selleni jõudmiseks on tavaliselt võlgade ümber kembeldud juba aastaid. Seega on võlgnikul olnud palju aega ja võimalusi oma kohustused vabatahtlikult täita. Õigupoolest on kogu täitemenetluse ja kohtutäituri tegevuse eesmärk ainult üks: et kohustus saaks võimalikult kiiresti täidetud ning lugu ükskord lõpeks.  

Kindlasti peaks riik tegelema selle küsimusega, kuidas kaitsta võlausaldajate huve. Võlglase ümber levib küll kannataja oreool, kuid tegelikult on protsessis kannataja hoopis võlausaldaja, kes oma raha kättesaamise nimel peab aastaid protsessima ja võib-olla lõpuks ei saagi kogu võlga või üldse midagi kätte. Vaja oleks riiklikul tasemel tegeleda õigusloomeliste küsimustega, et Eestis ei oleks nii lihtne end varatuks muuta. Samuti on aeg lõpetada miinimumpalka saavate rikaste võlgnike elustiili (loe: skeemitamise) idealiseerimine.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsler Kristi Hunt

 

Artikli viide: Sotsiaaltöö, 21.06.18 http://www.tai.ee/images/Sotsiaaltoo_nr2_2018_Kranich_ja_Sarapuu.pdf


P R E S S I T E A D E

27.06.2018

Justiitsministri käitumine on vastuolus kaasamise hea tavaga

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (edaspidi: Koda)  leiab, et justiitsminister Urmas Reinsalu avalikkuse ette tulek ilma kohtutäiturite kaasamiseta on vastuolus kaasamise hea tavaga

Urmas Reinsalu esmasepäevane pressiteade tuli nii kohtutäituritele, kui ka mõningatele valitsuskabineti liikmetele täieliku üllatusena.

Justiitsministeeriumi ametnikud on peale ministri avaldustust kommunikatsioonis kasutanud väljendeid „sisemised arutelud“, „mitmed arutelud“ ning „Selle teema valitsusele esitamise tingib valitsuse möödunud aasta 13. juuli otsus“ .

Eesti riigis kehtib kaasamise hea tava: „Kaasamise hea tava näeb ette, et valitsusasutus esitab seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, arengukava koostamise ettepaneku või muu olulise mõjuga küsimuse enne otsustamist avalikule konsultatsioonile eelnõude infosüsteemi, aga vajaduse korral lisaks ka otse huvirühmade poole pöördudes ettepanekute kogumiseks ja arvamuse avaldamiseks.

Hea tava ei ole kindlasti see, et huvirühmad saavad kaootilisi infokilde läbi ajakirjanduse.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles ühel Riigikogu õiguskomisjoni istungil: “Kui keegi leiab, et kommunikatsiooni on olnud vähe, siis selge on see, et seda ongi olnud vähe!”

„Antud juhul on kommunikatsioon sidusrühmadega olnud olematu ning ministri ja ka ministeeriumi salatsev käitumine kahjuks kaugel heast kaasamise põhimõttest,“ tõdeb Koja esimees Mati Kadak.

Ministeeriumi tööplaanis on Koja liikmeskonda puudutavalt sees järgmised tegevused:

• Täiturite erinevate mudelite VTK (juuli) ja II p/a eelnõu, dets

• Maksejõuetuse andmestiku kättesaadavaks tegemine, juuli

Täistööplaani leiab siit:

https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/justiitsministeeriumi_tooplaan_2018.pdf

Sellest infokillust võib järeldada, et on tulemas väljatöötamise kavatsus, kuid ministri esmaspäevane avaldus ning ministeeriumi ametnike täiendavad selgitused ei too tulevikuplaanidesse täit selgust.

Veelgi enam. Riigikohus ütles oma 25.01.2018 lahendis 2-15-17249 selge sõnaga, et kohtutäiturite tasumäärad suurtelt nõuetelt arvutatuna on väga suured (lausa põhiseadusega vastuolus olevad). Kohtulahendi järgselt algatas Justiitsministeerium seaduse muudatuse, millega suurtelt nõuetelt arvutatavaid tasusid kärbiti oluliselt. Vastukaaluks tegi Justiitsministeerium ettepaneku suurendada väikestelt nõuetelt arvestatavaid tasumäärasid. Need jõustusid 10. juunil k.a.. Ei läinud mööda kuudki, kui justiitsminister tuleb välja avaldusega, et tasumäärad on ka väikestelt nõuetelt liiga kõrged. Tahtmatult tekib küsimus, kas ta mõni kuu varem ei taibanud seda või millise võlgniku tellimusel taoline avaldus on tehtud? On täiesti põhjendamatu, miks eranõuete puhul on normaalne kohustada võlgnikku tasuma kohtutäituri tasu, kuid riiginõuete puhul ei ole see võlgnikule otstarbekas?

Oktoobris jõustuva seadusemuudatuse kohaselt peab Koda tegema EMTA jaoks kohtutäiturite registri ning sellesse investeerima tuhandeid eurosid. Justiitsministeeriumi esmaspäeval avalikustatud arengusuundasid arvestades on seesugune investeering raha põletamine. Kuidagi heitlik on justiitsvaldkonna juhtimine, või kuidas?

Koda kutsub ministeeriumit ning valitsust üles lähtuma heast kaasamise tavast ning kaasama antud protsessi ka kohtutäiturid.

 

Mati Kadak

Esimees

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

mati.kadak[a]taitur.just.ee

 


P R E S S I T E A D E                                                                                          

25.06.2018

Kohtutäiturid on hämmingus justiitsministri tänasest avaldusest

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (edaspidi: Koda)  leiab, et justiitsminister Urmas Reinsalu tänane avaldus võtta riiginõuete täitmisele pööramine kohtutäituritelt ära on arusaamatu ning vajaks kindlasti põhjalikumat analüüsi.

Eesti Vabariigis reformiti tsiviiltäitemenetlust 2001. a ning selle eesmärgiks seati riigi kulude kokkuhoid, seda eriti just tööjõukulude ning kogu süsteemi ülalpidamiskulude arvelt. Reform on olnud edukas, sest lisaks riigi ressursi kokkuhoidmisele (riik ei pea täitemenetlust rahastama) ja nõuete täitmise efektiivsuse märgatavale tõusule on õiguskuulekus Eestis tänu aktiivsetele kohtutäituritele paranenud.

Sundtäitmisele esitatud nõuete täidetakse sõltuvalt nõude liigist 40-60 protsenti. See on EL kontekstis väga hea tulemus. Nõuete koguarv väheneb iga-aastaselt. Kui 2011. aastal alustasid kohtutäiturid täitemenetlust 134 235 täiteasjas, siis 2016. aastal 107 083 asjas, mis on 20,2 % võrra vähem. Alates 2011. aastast jaotatakse avaliku võimu kandja nõudeid Koja vahendusel, kui 2011. aastal jaotati 94 426 eelnimetatud nõuet, siis 2016. aastal 70 188 nõuet, mis on 25,7 % võrra vähem.

Justiitsministri väitel läheb täitemenetluse ümberkorraldamine esialgsel arvutusel maksma 4,3 miljonit eurot. Koda juhib tähelepanu, et taolise sammuga tekitab riik endale eelarvelise püsikuluartikli, mis hakkab aastati ilmselt suurenema (1. aastal 827 000 eurot). Ehk siis esimese aastaga 5,1 miljonit ja iga järgmine aasta ca 1 miljon eurot. Täna ei maksa riik midagi.

Kohtutäituritele ei maksa riik praegu tasu, vaid vastupidi - teenib ise kohtutäiturite poolt riigimaksude näol suurt tulu. Hetkel maksab kohtutäituri tasu võlgnik, kuid peale Reinsalu reformi hakkab seda riiginõuete täitmist rahastama maksumaksja (üksikema, miinimumpalgaga töötaja, õpetaja, arst jpt). Ka erasissenõudja (väikeettevõtja, üksikisik) peab oma maksudest finantseerima riiginõuete eelistäitmist, kusjuures tema nõuete täitmine lükatakse põhjendamatult tagaplaanile.

2015 aastal oli kogu täiturite pealt maksustamisele minev tulem 3,5 miljonit, millelt täiturid maksid ära tööjõumaksud (ca 1,5 miljonit)  – seda riik enam saama ei hakkaks vaid hakkaks sellele peale maksma. Seega riigi kulu kokku investeering 4,3 miljonit (eelmine e-täituri 1,3 miljonit) pluss 827 000 eurot iga aasta ning saamata jäävad maksud 1,5 miljonit.  Seega koormus riigieelarve oleks 6,6 miljonit, sest täituritelt laekuvatele tööjõumaksudele peab leidma uue katteallika.

Vabakutseliste kohtutäiturite süsteem on rakendatud valdavas osas Euroopa Liidu liikmesriikidest ning selline praktika on ennast õigustanud. Kusagil neist riikidest ei doteerita täitemenetluse süsteemi riigieelarvest. Täitemenetluse tasude tasumise kohustus on valdavalt võlgnikul. Justiitsminister Urmas Reinsalu kavandatav pooleldi riiklik ja pooleldi erasüsteem toimib Kasahstanis, Kõrgõzstanis ja teistes tuntud Kesk-Aasia vabariikides, kuid ka seal on suundumus üleminekuks riiklikust eratäitesüsteemile.

Arusaamatuks jääb Reinsalu püüe riigiaparaati suurendada, kuigi koalitsioonilepingus on kirjas riigiaparaadi vähendamise plaan.

 

Lisainfo: Kristi Hunt

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler

kristi.hunt[a]kpkoda.ee

6463773

www.kpkoda.ee

 


P R E S S I T E A D E                                                                                          

15.05.2018

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja vahekohtu esimeheks valiti pankrotihaldur ja vandeadvokaat Terje Eipre

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja  vahekohus valis täna esimeheks vandeadvokaat Terje Eipre ning aseesimeheks vandeadvokaat Magnus Brauni.

Koja vahekohus on vaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis tegutseb lepitusmenetluse põhimõttel. Vahekohus võimaldab pooltel saavutada mõlemat poolt rahuldav tulemus erapooletu isiku ehk Koja vahekohtu kohtunike kaasabil.

Koja vahekohtu kohtunikuks on oma ala tunnustatud eksperdid:

pankrotihaldur ja vandeadvokaat Terje Eipre - õigusteaduse MA, osalenud enam kui 900 pankrotimenetluse protsessis, Eesti Advokatuuri Maksejõuetusõiguse Komisjoni liige, Koja kutsekogu juhatuse esimees ja Koja aseesimees.

kohtutäitur Janek Pool - õigusteaduse MA, Koja eestseisuse liige, ametikogu juhatuse esimees
Euroopa Kohtutäiturite Liidu (UEHJ) juhatuse liige, sekretär (2016-2018).

kohtutäitur ja pankrotihaldur Aive Kolsar - magistrikraadile vastav kõrgharidus õigusteaduses, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja aukohtu esimees.

kohtutäitur Mati Kadak - õigusteaduse MA, Koja esimees ja ametikogu juhatuse liige, Juristide Liidu volikogu liige.

kohtutäituri abi Aleksandr Logussov - õigusteaduse MA, üle 5 aasta töökogemust kohtutäituri büroos.

kohtutäituri abi Maarja Näkk - Tartu Ülikooli õigusteaduskond MA.

pankrotihaldur ja vandeadvokaat Magnus Braun – õigusteaduse MA, Koja kutsekogu juhatuse liige, Koja esindaja Euroopa Maksejõuetuse Professionaalide Organisatsioonide Assotsiatsioonis.

Koja vahekohus saab menetleda lepinguliste suhete osapoolte vahelisi vaidlusi rahalistes nõuetes, kus üheks osapooleks on näiteks korteriühistud, andmesideoperaatorid, energiaettevõtted, majutusettevõtted, äripinna rentijad jms. Koja vahekohus ei lahendakohtutäituri tasu nõudeid ega eluruumi üürilepingu, töölepingu või tarbijakrediidilepingust tulenevaid rahalisi nõudeid.

Lisainfo:
Kristi Hunt
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler
kristi.hunt[a]kpkoda.ee
6463773
www.kpkoda.ee

 


P R E S S I T E A D E                                                                                            

08.05.2018

Kohtutäitur Janek Pool valiti Rahvusvahelise Kohtutäiturite Liidu juhatusse

Rahvusvahelise Kohtutäiturite Liidu (UIHJ) ülemaailmne alaline nõukogu valis 4. mail UIHJ juhatuse liikmeks Viljandi kohtutäituri ja Eesti kohtutäiturite ametikogu juhatuse esimehe Janek Pooli.

UIHJ juhatuse liikmed valiti UIHJ ülemaailmse kongressi raames toimunud alalise nõukogu koosolekul. Alalisel nõukogul on iga liikmesriigi esindatud 1 esindajaga. Juhatuse liikmeks valiti Janek Pool (Eesti, 88 häält), Ruenvadee Suwanmongkol (Tai; 80 häält) ja Patrick Safar (Prantsusmaa, 76 häält). Juhatuse volitused kestavad aastatel 2018-2021.

Kohtutäitur Janek Pool lausus, et ta on üle 10 aasta aktiivselt osalenud UIHJ töös Eesti kohtutäiturite esindajana. Intensiivne koostöö rahvusvaheliste partneritega kohtutäiturite ametialaste probleemide selgitamisel ja nendele lahenduste otsimisel oli kindlasti üks võtmetegureid, mis soosis Janek Poolile antud suurt toetust.

UIHJ on ülemaailmne organisatsioon, mis ühendab erinevate riikide kohtutäitureid. UIHJ asutasid Pariisis 1952. aastal 7 riiki, hetkel on UIHJ-il 91 liikmesriiki.

Lisainfo:
Kristi Hunt
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler
kristi.hunt[a]kpkoda.ee
6463773
www.kpkoda.ee


P R E S S I T E A D E 

02.05.2018

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juures alustab tööd vahekohus

Täna alustab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) juures tööd vahekohus, kuhu saavad pöörduda kõik, kelle sooviks on lahendada tekkinud olukord kohtuväliselt.Vahekohtu menetlus on kiire, menetlustähtaeg on kuni kolm kuud.

Siia alla liigituvad näiteks lepingu osapooled, kellel on tekkinud omavaheline vaidlus rahalise nõude üle, nt korteriühistud, andmesideoperaatorid, energiaettevõtted, majutusettevõtted, äripinna rentijad jms. Koja vahekohus ei lahendakohtutäituri tasu nõudeid ega eluruumi üürilepingu, töölepingu või tarbijakrediidilepingust tulenevaid rahalisi nõudeid.

Vahekohtu eesmärgiks ei ole mitte lepituslikult mõlemaid pooli rahuldava tulemuse saavutamine, vaid otsuse langetamine kehtivale õigusele tuginevalt sarnaselt kohtuga. Vaidluse lahendamiseks vahekohtus peavad olema nii hageja kui kostja nõus asja lahendamisega vahekohtus.

Vahekohtus alustab tööd 7 vahekohtunikku:  Magnus Braun, Terje Eipre, Mati Kadak, Aive Kolsar,  Aleksandr Logussov,  Maarja Näkk ja Janek Pool.

Vahekohtu algatamiseks tuleb esitada hagi vahekohtule Koja kaudu paberkandjal või elektrooniliselt. Vahekohtumenetluse algatamiseks tuleb tasuda registreerimismaks 250 eurot (lisandub käibemaks) pluss vahekohtu maks, mis sõltub hagi hinnast ning kohtunike arvust.

Koja vahekohus on vaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis tegutseb lepitusmenetluse põhimõttel võimaldamaks pooltel saavutada mõlemat poolt rahuldav tulemus erapooletu isiku ehk Koja vahekohtu kohtunike kaasabil. 09.01.2018 jõustus kohtutäituri seaduse muudatus, millega seadustati vaidluste kohtuvälise lahendamise organina Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja vahekohus.

Lisainfo:

Jaan Lõõnik
jaan.loonik[a]kpkoda.ee
T: (+372) 6463773
www.kpkoda.ee


P R E S S I T E A D E 

6. veebruar 2018

Täitemenetluse muudatusest

Kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku 9. jaanuaril 2018 jõustunud muudatusest.

Ilmsesti sagenevate küsimustega veebruarikuu töötasu väljamaksmise eelselt ning selle järgselt ja seetõttu tuletame meelde võimalust asjaga tegeleva kohtutäituriga konsulteerimiseks.  

Kehtima hakanud seadusemuudatused võimaldavad kohtutäituril arestida kuni 20 % võlgniku sissetulekust ka siis, kui see on väiksem palga alammäärast. Sellist võimalust saab kohtutäitur rakendada, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Säte võimaldab asuda nõuete sissenõudmisele ka juhtudel, kus võlgnik teenib ametlikult miinimummääras töötasu ning seetõttu oli nõude täitmine sisuliselt seiskunud.

Meeldetuletuseks märgime, millised muudatused jaanuari algusest jõustusid.

Kohtutäitur sai õiguse osutada ametiteenust lepitajana vastavalt lepitusseadusele.

Samuti anti kohtutäiturile juriidilise fakti tuvastamise õigus. Taoline teenus osutub vajalikuks mitmesuguste vaidluste lahendamisel ja tõendite kogumisel näiteks omandialastes, ühiselu või muudes küsimustes.

Kohtutäiturite ja Pankrotihalduri Koja juurde luuakse uue organina vahekohus. Koja vahekohus hakkab menetlema rahalisi nõudeid poolte kokkuleppel.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lugupidamisega

Risto Sepp

Kohtutäitur

 

Lisainfo

Kristi Hunt, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler

e-post: kristi.hunt@kpkoda.ee;

 

 


P R E S S I T E A D E 

1. veebruar 2018

Oksjonikeskus.ee’s lõppes müügiga 5,5% enam pakkumisi kui aasta varem

2017. aastal alustati oksjonikeskus.ee vahendusel 7603 erinevat enampakkumist, keskmine hinnakasv oli müügiga lõppenud elektroonilistel enampakkumistel 30 % (2016. aastal 20 %).

Kokku müüdi Oksjonikeskus.ee’s 2017. aastal 1351 erinevat objekti, mis on enam kui 2016. aastal (1281). Vähim müüdud vara alghind oli 2017. aastal 1 euro ja kõrgeim 595 000 eurot.

Enim enampakkumisi oli 2017. aastal kinnisvarale (4903) ja vallasvarale (1957). Elektroonilistel enampakkumistel tõusis realiseeritud vara maksumus 2017. aastal 2,3 miljonit eurot (kasv võrreldes 2016. aastaga 0,6 miljonit eurot). 

2017. aastal korraldasid kohtutäiturid edukalt ka esimesed munitsipaal- ja riigivara elektroonilised enampakkumised ametitoimingu korras.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul peegeldab oksjonikeskus.ee andmestik täite- ja pankrotiasjade arvu üldist vähenemist, kuid teiselt poolt klientide suuremat ostuhuvi. Nõuete katteks arestitud vara realiseerimine aktiivse ostuhuvi tingimustes on lõppkokkuvõttes suureks abiks võlgnike kohustuste täitmisele. Kohtutäiturite võimekust vara realiseerimisel on hakanud kasutama ka omavalitsused.

Ühe näitena võiks välja tuua kohtutäituri ametitoimingu, kus kohtutäitur müüs Keila linnale kuuluva kinnistu elektroonilisel enampakkumisele ning selle tulemusel tõusis lõpphind alghinnaga võrreldes üle kahe korra ehk rahas väljendatult 500 tuhat eurot. Keila abilinnapea Timo Suslov tunnustas kohtutäiturit, kes tegi müügi õnnestumiseks väga head tööd.

Riik on seadusega pannud kohtutäiturile rolli olla avalikule sektorile asjalikuks toeks vara läbipaisval võõrandamisel ning loodame, et Keila linna tubli algatus innustab ka teisi kohalikke omavalitsusi ning riigisektorit kohtutäiturite ametitoimingut rakendama.

Oksjonikeskus.ee on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja hallatav veebikeskkond, kus realiseeritakse võlgnike varasid nõuete rahuldamiseks täite- või pankrotimenetluses. Aastas korraldatakse keskkonnas üle 8000 enampakkumise ning keskmiselt lõpeb iga kuues enampakkumine müügiga (neist pooltel juhtudel on müügihind alghinnast kõrgem, keskmine hinnakasv on u 30 %). Oksjonikeskkonnas avaldatud kuulutusi vaadatakse enam kui 10 tuhat korda päevas. Enampakkumisteadete märksõnade alusel tellimise süsteem tagab huvitatutele teabevoo ning informeerituse enampakkumistest. Keskkond vastab infoturbenõuetele ning tagab osalejatevahelise ausa konkurentsi ning enampakkumise protseduuride läbipaistvuse.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on 2010. a kohtutäituri seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust, jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lisainfo:

Kristi Hunt, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler
tel, 6463773
kristi.hunt@kpkoda.ee


 

P R E S S I T E A D E                                                                                          

12. jaanuar 2018

Kohtutäiturid pakuvad tasuta õigusnõu

Tulenevalt 09.01.2018 jõustunud seadusest on tekkinud võlgnikel palju küsimusi ning seetõttu pakuvad kohtutäiturid üle Eesti tasuta õigusabi, et vastata küsimustele uue jõustunud seaduse osas.

Õigusabi pakutakse alljärgnevate täiturite büroodes 16.01.18 kl 9-12 ja 18.01.18 kl 13-17 eelregistreerimise alusel.

Harju tööpiirkonnas:

·      Kohtutäitur Mati Kadak – e-post: Mati.Kadak@taitur.just.ee, aadress: Kentmanni tn 21/Liivalaia tn 27/Kaupmehe tn 14 (II korrus);

·      Kohtutäitur Kristiina Feinman – e-post: Katrin.Lepik@taitur.net, aadress: Rävala pst 5, Tallinn;

·      Kohtutäitur Risto Sepp ­­- e-post: Katrin.Lepik@taitur.net, aadress: Rävala pst 5, Tallinn;

·      Kohtutäitur Arvi Pink - e-post: Katrin.Lepik@taitur.net, aadress: Rävala pst 5, Tallinn;

·      Kohtutäitur Hille Kudu - e-post: Katrin.Lepik@taitur.net, aadress: Rävala pst 5, Tallinn.

Viru tööpiirkonnas:

·      Kohtutäitur Tatjana Afanasieva – e-post: narva.kohtutaitur@taitur.just.ee, telefon: 3540020, aadress: Puškini 20-M1 (I. korrus).

Tartu tööpiirkond

·      Kohtutäitur Anne Böckler - epost: Anne.Bockler@taitur.just.ee, aadress: Õpetaja 9a, Tartu;

·      Kohtutäitur Aive Kolsar – e-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee, aadress: Aasa 5, Põlva büroos 18.01.18 kl 13-17;

·      Kohtutäitur Aive Kolsar – e-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee, aadress: Vabaduse 26,(II korrus) Valga büroos 16.01.18 kl 9-12;

Pärnu tööpiirkond

·      Kohtutäitur Õnne Pajur – e-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee, aadress: Tallinna mnt 30, Rapla  (sissepääs hoovi poolt) 16.01.18 kl 9-12;

·      Kohtutäitur, Õnne Pajur – e-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee, aadress: Lossi tn 4a, Kuressaare, 18.01.18 kl 13-17


P R E S S I T E A D E                                                                                           

9. jaanuar 2018

Täitemenetluse võimalused laienevad

Kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku 9. jaanuarist 2018 jõustuvad muudatused laiendavad täitemenetluses võimalusi nõuete sundtäitmisele pööramiseks.

Kehtima hakkavad seadusemuudatused võimaldavad kohtutäituril arestida kuni 20 % võlgniku sissetulekust ka siis, kui see on väiksem palga alammäärast. Sellist võimalust saab kohtutäitur rakendada, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Säte võimaldab asuda nõuete sissenõudmisele ka juhtudel, kus võlgnik teenib ametlikult miinimummääras töötasu ning seetõttu oli nõude täitmine sisuliselt seiskunud.

Kohtutäitur saab õiguse osutada ametiteenust lepitajana vastavalt lepitusseadusele.

Samuti antakse kohtutäiturile juriidilise fakti tuvastamise õigus. Taoline teenus osutub vajalikuks mitmesuguste vaidluste lahendamisel ja tõendite kogumisel näiteks omandialastes, ühiselu või muudes küsimustes.

Kohtutäiturite ja Pankrotihalduri Koja juurde luuakse uue organina vahekohus. Koja vahekohus hakkab menetlema rahalisi nõudeid poolte kokkuleppel.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lugupidamisega

Mati Kadak,

Esimees

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

 

tel, 6604604; mati.kadak@taitur.just.ee

 


PRESSITEADE                                                                                           

 

20. oktoober 2017

Täna tunnustatakse 25 aastat pankrotihaldurina töötanud inimesi

01.09.2017 täitus pankrotiseaduse jõustumisest 25 aastat ning selle tähistamiseks peetakse täna konverentsi hotellis Olümpia, kus esinevad Soome pankrotiombudsman Helena Kontkanen ning prof Paul Varul.

Õhtusel pidulikul koosviibimisel antakse üle tööaasta auhinnad nendele tublidele pankrotihalduritele, kes on seda tööd teinud 25 aastat:

Tiina Mitt, Maire Arm, Terje Eipre, Peeter Allikvere, Aivar Leismann, Helmut Pikmets, Kauri Rattus, Reet Relvik, Urmas Tross ja Andrus Õnnik

Pildigalerii sündmusest ning tunnustatutest on leitav siit: https://drive.google.com/drive/folders/0B8_IZ0YQHZgMbUdVdy00dGN0VUE?usp=sharing


PRESSITEADE 

13. september 2017

Oksjonikeskus.ee’s müüdi 2. kvartalis 271 erinevat objekti

Käesoleva aasta 2. kvartalis alustati oksjonikeskus.ee vahendusel 1987 erinevat enampakkumist, mis on 55 võrra enam kui 1. kvartalis. Keskmine hinnakasv oli 20%. Vähim müüdud vara alghind oli 1 ja kõrgeim 595 000 eurot.

Enim enampakkumisi oli kinnisvaras (1269), vallasvaras (527) ja varalistes õigustes (116).

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul tehakse pakkumisi pigem varadele, mille alghind on turuhinna piirist veidi madalamal. Realiseeritav vara on väga eriilmeline, kuid ostja on leidnud nii väikese väärtusega esemed kui ka sadu tuhandeid eurosid maksnud kinnisvara.

Oksjonikeskus.ee on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja hallatav veebikeskkond, kus realiseeritakse võlgnike varasid nõuete rahuldamiseks täite- või pankrotimenetluses. Aastas korraldatakse keskkonnas üle 8000 enampakkumise ning keskmiselt lõpeb iga kuues enampakkumine müügiga (neist pooltel juhtudel on müügihind alghinnast kõrgem, keskmine hinnakasv on u 20 %). Oksjonikeskkonnas avaldatud kuulutusi vaadatakse enam kui 10 tuhat korda päevas. Enampakkumisteadete märksõnade alusel tellimise süsteem tagab huvitatutele teabevoo ning informeerituse enampakkumistest. Keskkond vastab infoturbenõuetele ning tagab osalejatevahelise ausa konkurentsi ning enampakkumise protseduuride läbipaistvuse.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on 2010. a kohtutäituri seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust, jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lisainfo:

Kristi Hunt, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler
tel, 6463773
kristi.hunt@kpkoda.ee

www.kpkoda.ee

https://www.oksjonikeskus.ee/

 

 


PRESSITEADE                                                                                                                                                                                

02.06.2017

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda kohtus Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga, et seista ühiselt Eesti ettevõtluskeskkonna parendamise eest

Täna kohtusid kahe koja esindajad, et arutleda teemadel kuidas saaksid kojad teha koostööd Eesti ettevõtluskeskkonna parendamiseks.

Koosviibimise avanud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhatuse esimees Terje Eipre märkis, et antud koosoleku kokkukutsumise mõte oli suuresti asjaolus, et kooskõlastada seisukohad seoses ärikeeluga, ombudsmani institutsiooni võimaluse loomisega ning maksejõuetusõigusega seonduvate muudatustega. Sama koja esimees Mati Kadak märkis: „Kindlasti saame koostööd teha vahekohtute institutsiooni puudutava osas ning olulised muudatused, mis Koda on kirjutanud seaduseelnõusse SE280, mille läbi oleks võimalik tõsta võlgnike maksekuulekust ning kaitsta võlausaldajate huve“.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts märkis kohtumisel, et kaubanduskoja eesmärk on oma tegevusega aidata kaasa parema ja konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonna loomisele, lisades et just õiguskeskkonna muutmisel ja parendamisel on hästi oluline omavahel suhelda ja koostööd teha. „Kaubanduskoda on hiljuti teinud mitmeid ettepanekuid, mis aitaksid läbi efektiivsema maksejõuetusmenetluse tagada ausamat konkurentsi ettevõtluses ning oluline on neid valdkonna spetsialistidega arutada,“ lisas Palts.

 


PRESSITEADE

23. mai 2017

Oksjonikeskus.ee’s müüdi 1. kvartalis 773 erinevat objekti

Käesoleva aasta 1. kvartalis alustati oksjonikeskus.ee vahendusel 1932 erinevat enampakkumist, mis on kümnendiku võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Keskmine hinnakasv 2017. aasta 1. kvartalis oli 25%. Vähim müüdud vara alghind oli 25 ja kõrgeim 295 000 eurot.

Nurjunud pakkumisi oli 1453 ja müügiga lõppes 373, neist enim kinnisvaraobjekte, kokku 219 tk. Enim nurjus vallasvarapakkumisi - 80% avalikustatute arvust.

Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul peaks täitemenetluses täitma nõude võimalikult varases staadiumis. Kui täitemenetlus venib, võib kasvada nõue (lisanduvad viivised ja intressid), aga ka moraalne surve erinevatele osapooltele ning psühholoogiline pinge. Selleks, et esimesed enampakkumised ei nurjuks, tuleks seadust muuta ja tsiviilkäibe kiirendamiseks ja täitemenetluse efektiivsuse suurendamiseks alustama turuhinnast näiteks viiendiku võrra madalamast alghinnast. Kehtiva seaduse järgi hinnatakse arestitud asjad võlgniku ja sissenõudja kokkuleppel või kui kokkulepet ei saavutata, siis hindab kohtutäitur lähtudes selle harilikust väärtusest. Täitemenetlus ei ole tavapärane turusituatsioonis tehtav tehing, vaid kiirkorras probleemi lahendamine. Seetõttu peaks müügiprotsess olema reaktiivne, kuid nõnda, et ei rikutaks võlgnike ega sissenõudja huve. Statistika näitab, et www.oksjonikeskus.ee täidab turvalisuse kõrgklassi, kasutajate nõudmised täidetakse läbipaistvuse ja kasutajasõbralikkusega ja trend on tõusev.

Elektrooniliste enampakkumiste eeliseks on, et potentsiaalsed ostuhuvilised saavad tellida endale teavitusi huvipakkuva vara enampakkumisteadete avaldamiseks ning pakkumisi teha sõltumata asukohast ning ka ajapiirid on paindlikumad – elektrooniline enampakkumine kestab vähemalt 5 päeva. Suuline enampakkumine viiakse läbi konkreetses kohas ja ajal.

Inimeste veebikäitumine on alates 2013. aastast, mil oksjonikeskus.ee käivitati, väga palju muutunud ning avalikustatud pakkumiste arv on 5 aastaga kahekordistunud, samuti on kahekordistunud müügiga lõppenud enampakkumiste arv. Suurenenud lõpphinnaga enampakkumiste arv on viie aastaga aga kolmekordistunud.

Oksjonikeskus.eeon Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja hallatav veebikeskkond, kus realiseeritakse võlgnike varasid nõuete rahuldamiseks täite- või pankrotimenetluses. Alates 2013. aastast on keskkonna kaudu realiseeritud üle 5000 objekti, keskmine hinnakasv on olnud 24 %.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kodaon 2010. a kohtutäituri seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust, jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lisainfo:

Kristi Hunt, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler
tel, 6463773
kristi.hunt@kpkoda.ee


TEADE

16. mai 2017

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda osales Riigikogu õiguskomisjoni istungil, et anda omapoolne seisukoht seoses laste elatisnõude järjekohaga tulenevalt Euroopa pangakontode arestimismäärusega.

Riigikogu menetluses on tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 404 SE (edaspidi eelnõu). Eelnõuga luuakse regulatsioon Euroopa pangakontode arestimismääruse siseriiklikuks rakendamiseks, mis hõlbustab võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades ning võlgniku ELis asuvate pangakontode arestimist.

Täitemenetluse seadustik sätestab, et lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigus asub sõltumata arestimise ajast muudest arestipandiõigustest eespool.  Kui varasem arestipandiõigus tekkis Euroopa arestimismääruse täitmisel, siis eeltoodu, vastavalt eelnõule, ei kohaldu . Seega, kui pärast Euroopa arestimismääruse täitmisele esitamist esitatakse täitmisele lapse elatisnõue, ei lähe lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigus esimesele järjekohale ning Euroopa arestimismäärus on prioriteetsem, kui lapse elatisnõue.

Eelnõust võib järeldada, et laste toimetulekust, laste elatisnõuetest on teatud nõuded siiski tähtsamad. Näiteks kui Saksamaa sissenõudjal on nõue Eesti elaniku vastu, mis omab Eestis pangakontot, ning Saksamaa äriühing või tema taotlusel Saksamaa kohus esitab Eesti kohtutäiturile pangakontode arestimismääruse, siis pärast seda esitatud lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigus ei lähe Saksamaa äriühingu nõudest ettepoole.

Koja hinnangul eeltoodu on vastuolus riigi seatud eesmärgiga tagada Eesti Vabariigis laste toimetulek, samuti Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2015-2019 toodud eesmärgiga, milleks on lahuselavate vanematega laste toimetuleku parandamine. Ka 01.01.2017 jõustunud perehüvitiste seaduse eelnõu seletuskirja  kohaselt (lk 33) on uue täitemenetluse aegse elatisabi regulatsiooni eesmärk tagada lahuselavate vanematega laste toimetuleku parandamine. Täitemenetluseaegse elatisabi maksmisega tagab riik kohtuotsuse alusel igale lapsele ühes kuus kuni 100 euro suuruse ülalpidamise, millega soovitakse leevendada üksikvanemaga elavate laste vaesust.

Eelnevat rõhutab ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 24 punktid 1 ja 2, mille kohaselt lastel on õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele ning kõikides lastega seotud toimingutes, mida teevad avalikõiguslikud asutused või eraõiguslikud institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse huvid.

Koja hinnangul laste elatisnõude täitmine peab olema prioriteetsem Euroopa arestimismääruse rakendamisega võrreldes. Johtuvalt teeme ettepaneku kaaluda täitemenetluse seadustikku normi lisamist, millega oleks tagatud laste elatisnõuete prioriteetsus.

Tänasel kohtumisel Riigikogu õiguskomisjonis leidis komisjon, et Koja toodud märkusi tuleb arvesse võtta ning püüda sõnastada eelnõu selliselt, et laste õigused oleks maksimaalselt kaitstud.

 


PRESSITEADE

1. märts 2017

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantslerina asub ametisse Kristi Hunt

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) kantslerina asub 2. märtsil 2017 ametisse Kristi Hunt.

Koja korraldatud konkursil Koja kantsleri ametikohale osales üle 30 inimese. Koja eestseisus valis kandidaatide seast välja Kristi Hundi, kellel on mitmekülgsed kogemused tööst nii avalikus kui ka erasektoris. Kristi Hunt on varem töötanud riigi- ja erainstitutsioonides asutuse juhi ning samuti õigus- ning turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna ametikohtadel.

Koja esimees Mati Kadak hindab Kristi Hundi pühendumust õigusloome analüüsimisele Eesti ettevõtluskeskkonna parendamisele eelkõige selle investeerimiskindluse suurendamise ning maksejõuetusriskide vähendamise kaudu.

Kristi Hunt soovib, et täite- ja pankrotimenetlus muutuks võimalikult paberivabaks ning võlgnikud otsiksid aktiivselt võimalusi oma võlgnevuste hüvitamiseks.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lisainfo

 

Mati Kadak, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees

tel, 6604604

 

mati.kadak@taitur.just.ee


PRESSITEADE

6. jaanuar 2017

 

PPA täitemenetluslike nõuete võrdlusest

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) hinnangul on meedias ilmunud väited kohtutäiturite ning Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) vahelise koostöö puudulikkuse kohta ülepaisutatud.

 

Koda mõistab täielikult, et riiginõuete arvepidamine peab olema korrektne ning aitab võimaluste ja seadusega antud pädevuse piires selle saavutamisele igati kaasa. Täitemenetluses on oluline tagada täiteasjade arvestuse igapäevane korrektsus ning selle nimel on viimastel aastatel palju pingutatud. Valminud on uued infotehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad kohtutäiturite ja PPA vahel jooksvat menetlusandmete vahetamist. 2016 suvel avatud uus täitemenetluse infosüsteem vajab nagu iga uus programm pidevat täiendamist, mistõttu on infosüsteemis paratamatult esinenud tõrkeid. Neid on lahendatud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kaasabil.

 

Koda rõhutab, et vaatamata nõuete võrdluseandmete kvaliteedile tehtud etteheidetele ei ole ükski sissenõutud nõue jäänud riigile välja maksmata ega arvestusse kandmata.

 

Kohtutäiturid tegutsevad vaba õiguselukutse pidajana, kes peavad avalik-õiguslikku ametit enda nimel ja vastutusel. Nõuete võrdlus on väga aja- ja töömahukas ning oluline on ka PPA paindlikkus ja valmidus kohtutäituri märkustele reageerimiseks. PPA ei ole varasemalt kohtutäiturite saadetud andmete alusel oma registreid alati korrastanud ja kohtutäituritele on iga-aastane samade andmete parandamine kujunenud ebameeldivaks koormuseks.

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

 

 

Lisainfo

 

Mati Kadak, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees

tel, 6604604

mati.kadak@taitur.just.ee