Pankrotihalduri eksam

Pankrotihalduri eksami teade

23.08.2018

 

Käesolevaga teatame, et Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eksamikomisjoni 7.06.2018 otsusega Koja algatusel korraldatava pankrotihalduri eksami erialateadmiste kirjalik test (õigus, majandus- ja raamatupidamisvaldkonna küsimustele vastamine ning kaasusülesannete lahendamine) viiakse läbi25. oktoobril 2018 kell 10.00 – 17.00 TTÜ Mektory majas aadressil Raja 15, Tallinn asuvas ruumis nr MEK-209.

 

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel eksamipäeval ajavahemikus 09.30 – 10.00 eksami sooritamiseks määratud TTÜ Mektory majas aadressil Raja 15, Tallinn asuva ruumi nr MEK-209 ukse juures.

 

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

 

Eksamil osalemiseks tuleb Kojale esitada avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

 

Avaldusele tuleb lisada:

  • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
  • pankrotiseaduse § 57 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
  • senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
  • kandideerija omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine pankrotiseaduse § 57 lõikes 6 nimetatud pankrotihalduri tegutsemise õiguse andmist välistavaid asjaolusid;
  • elulookirjeldus;
  • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kontole EE751010220113743011 SEB Pank.

 

Avaldus pankrotihalduri eksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 24. septembriks 2018 e-posti aadressil info[a]kpkoda.ee või postiaadressil Tartu maantee 16, 10117 Tallinn.

 

Lugupidamisega

 

Mati Kadak                            Reet Rosenthal

Koja esimees                         Koja eksamikomisjoni esimees