Kutsekogu

Kutsekogu on üks Koja kõrgematest organitest, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.

 

Ameti- ja kutsekogu otsustavad ühiselt kohtutäituri seaduse § 83 lõike 3 kohaselt: 
1) koja põhikirja vastuvõtmise; 
2) koja arengukava vastuvõtmise; 
3) liikmemaksu miinimummäära kinnitamise; 
4) eestseisuse eelarveaasta tegevusaruande kinnitamise; 
5) koja majandusaasta aruande kinnitamise; 
6) kohtutäituri seaduse § 71 lõikes 3 nimetatud juhul audiitori nimetamise.

Kutsekogu juhatuse liikmed on Terje Eipre, Magnus Braun, Jüri Truuts.

Kutsekogu liikmete nimekiri on avaldatud siin