Koolitused

Pankroti- ja täitemenetluse aktuaalseid probleeme

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna koolituspäevade programm

 

AEG:              21.-22. mai 2015

KOHT:           Iuridicum II, Näituse 13a, auditoorium 201

 

Neljapäev, 21. mai 2015

09.30             Hommikukohv ja registreerimine

10.15             Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaani ja Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimehe avasõnad

10.30-12.00    Riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor Eerik Kergandberg

Ühest igivanast probleemist: kas Eesti erinevate kohtumenetluste vahel valitsevad sõprussuhted, võõrandumissuhted või suhted puuduvad

Riigikohtu süüteomenetluslik (ja sellega seonduv põhiseaduslikkuse järelevalve alane) praktika ajavahemikust jaanuar–mai 2015 (mõne üksiku tagasihüppega 2014. aasta teise poolaastasse)

12.00-12.15    Kohvipaus

12.15-13.45    Riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor Eerik Kergandberg

          Ettekanne jätkub

13.45-14.45    Lõuna

14.45-16.15    Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse lektor dr. iur. Mario Rosentau

          Õigus infoühiskonnas

Infoühiskond, e-riik ja e-õigus
E-menetlused nüüd ja tulevikus
„Digimateeria“, digiseire ja digitõendid
Infoühiskonna riskidest ja juristide rollist nende haldamisel

16.15-16.30    Kohvipaus

16.30-18.00     Tartu Ringkonnakohtu esimees Kersti Kerstna-Vaks

Füüsilise isiku pankrotimenetluse erisused. Kohustustest vabastamise menetlus
Maksejõuetud kinnipeetavad ja piiratud teovõimega isikud

20.00               Kolleegide vestlusring Püssirohukeldris (soovijatele)

 

Reede, 22. mai 2015

8.45               Registreerimine

09.15-10.45    Tartu Ülikooli majandusarvestuse professor, rahanduse ja majandusarvestuse õppetooli juhataja Toomas Haldma

Ettevõtte finantsiline tulemuslikkus ja maksevõimelisus ning neid mõjutavad tegurid

Ettevõtte tulemuslikkus (performance) kui jätkusuutlikkuse alus. Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise (performance measurement and management) olemus ja koht ettevõtte juhtimissüsteemis. Põhinõuded tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemile.

Tulemuslikkuse hindamise metoodilised alused: integreeritud käsitlus tasakaalus tulemuskaardi kontseptsioonis. Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamise põhimõtted: finantsperspektiiv, kliendiperspektiiv, sisemiste protsesside perspektiiv, õppimise ja arengu perspektiiv. Finantsilise tulemuslikkuse näitajad. Maksevõimelisus (maksevõimetus) kui ettevõtte finantsiline tulemuslikkus. Finantsilist tulemuslikkust mõjutavad mittefinantsilised tegurid: klienditulemuslikkus, sisemiste protsesside tulemuslikkus ja arengueeldused. Ettevõtte-sisesed ja ettevõtte-välised tegurid.

10.45-11.00    Kohvipaus

11.00-12.30    Tartu Ülikooli majandusarvestuse professor, rahanduse ja majandusarvestuse õppetooli juhataja Toomas Haldma

Ettevõtte maksevõimetuse kujunemist mõjutavad tegurid: Eesti ja teiste riikide kogemus

Ettevõtte finantsilise tulemuslikkuse mõju maksevõimetuse mustritele. Ettevõtte kasv ja selle mõju maksevõimetusele: varade, kohustuste ja müügitulu kasvu mõju maksevõimetusele. Finantssuhtarvude vahelised seosed maksejõuetuse kujunemisel Eesti ja välisriikide ettevõtetes. Mittefinantsiliste tegurite mõju maksevõimetusele. Ettevõtte-siseste ja ettevõtte-väliste tegurite mõju maksevõimetusele.

12.30-13.30    Lõuna

13.30-15.00    Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi dotsent, õppetooli juhataja asetäitja Aleksei Kelli

Intellektuaalse omandi tehingute üldküsimused

Intellektuaalne omand (IO) kui ainuõigus. Intellektuaalse omandi piirid (kuivõrd ärisaladus on IO objektiks). IO omaja õigused (kasutus- ja käsutusõigus). Intellektuaalse omandi üleandmine. Tööstusomandi register. Intellektuaalse omandi kuuluvus. IO kui abikaasade ühisvara. Litsentsilepingu kehtivus kolmandate isikute suhtes (üleandmisel, täite- ja pankrotimenetluses).

15.00-15.15    Kohvipaus

15.15-16.45    Tartu Ülikooli külalisprofessor Uno Lõhmus

                    Majanduslikud ja sotsiaalsed põhiõigused ja nende tagamine praktikas

 

16.45             Lõpetamine


KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

 

AEG:              17.04.2015     

ASUKOHT:   Vabaakadeemia Nord, Siili 14 Tallinn (I korruse saal)

AJAKAVA:

9.30-10.00      registreerimine, hommikukohv

10.00-11.30    Airi Jansen-Uueda,Eesti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) tulude osakonna sissenõudmise erimenetluse talituse juhataja

Arengutest valdkonna õigusruumis ja EMTA aktuaalsetest teemadest, sealhulgas seonduvalt kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega

11.30-11.45    kohvipaus

11.45-13.15    Kristiina Rebane, Justiitsministeeriumi järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega seonduvast kontrollist ja järelevalvest; Justiitsministeeriumi kavadest valdkonna õigusruumi arendamisel 2015. aastal

13.15-14.15    lõuna

14.15-15:45    Joosep Kaasik, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja

          Arengutest Politsei- ja Piirivalveameti tegevuses ja valdkonna õigusruumis

          PPA majanduskuritegude büroo juht Janek Maasik

          PPA tegevusest ning selle seostest kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega

15.45-16.00    kohvipaus

16.00-17.30    Indrek Niklus, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja

EL maksejõuetuse valdkonna õigusruumi arengust; võimalikest tegevustest Eesti siseriikliku maksejõuetuse õiguse arendamisel

          Stella Johanson,  Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik

EL ja Eesti õigusruumi arengutest seonduvalt Brüssel I sätestatuga ning selle rakendamisest

17.30             seminari lõpetamine