Konverents

Põhjamaade ning Balti riikide koostöö arengust -
kuhu liigub täite- ja pankrotimenetlus?

RAHVUSVAHELINE KONVERENTS, 7.05.2014*

* Konverents on pühendatud Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga liitumise 10. aastapäevale ning konverentsiga märgitakse ära Eesti rolli koordinaatorina Põhja-Balti 8’s ja Eesti eesistumist Balti riikide koostöös

 

KORRALDAJAD: Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Riigikogu, Justiitsministeerium, Välisministeerium, Euroopa Komisjoni Eesti Esindus, Rootsi Täitevamet, Soome Kohtutäituri Amet, Soome Pankrotiombudsman, Läti Kohtutäiturite Koda, Leedu Kohtutäiturite Koda, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Pärnu Maavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Haldusjuristide Ühendus, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis

 

AEG:                          7.05.2014

KOHT:                      Strand SPA & Konverentsihotell (A.H Tammsaare pst 35, Pärnu)

AJAKAVA:

9.30     osalejate registreerimine, hommikukohv

10.00   konverentsi avamine, tervitused

Moderaatorid:

Mati Kadak, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja aseesimees

Sulev Lääne, Konverentsi korralduskomitee esimees

Konverentsi avamine:

Andres Hermet, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees

Tervitused:

Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees

Toomas Kivimägi, Pärnu linnapea

Andres Metsoja, Pärnu maavanem

Hannes Rumm, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

Berth Sundström, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis direktor

Ettekanded

10.30   Eesti paneel

Andres Anvelt, Eesti Vabariigi justiitsminister                                           

10 aastat Eesti lõimumisest Euroopa Liidu õigusega ning selle seostest piiriülese täite- ja pankrotimenetlusega

 

Neeme Suur, Riigikogu õiguskomisjoni esimees

Õigusloomest ja arengutest täite- ja pankrotimenetluse valdkondades

 

Alar Streimann, Eesti Vabariigi Välisministeeriumi kantsler                      

10 aastat Eesti Vabariigi liitumisest Euroopa Liiduga ning Eesti koostööst Põhja-Balti 8 ja Eesti, Läti ja Leedu koostöö raames

 

Andres Hermet, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees

Sulev Lääne, Konverentsi korralduskomitee esimees

Aare Kruuser, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja jurist

Arengutest Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojas ning maksejõuetusmenetlus õiguses

 

Janek Pool, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ametikogu juhatuse esimees

Toomas Saarma, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eestseisuse liige

Jaan Lõõnik, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja nõunik

Kohtutäitur kui üks õiguskorra tagajatest ning asjakohastest IT süsteemidest

 

Professor Paul Varul, Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja                         

Põhjamaade ja Balti riikide maksejõuetusmenetlus – tänapäev ja edasised arengud

Mõttevahetus                                                                                               

12.30   kohvipaus

12.50   ettekanded jätkuvad

Moderaatorid:

Andres Hermet, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees

Professor Paul Varul, Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja  

 

12.50   Rootsi paneel

Eva Liedström Adler, Rootsi Täitevameti peadirektor

Sissejuhatus Rootsi paneeli

 

Charlotte Carrborg, Rootsi Täitevameti õigusteenistuse vanemametnik

Kas me elame mõistlikkuse piiri ületanud laenuühiskonnas? Strateegia tulevikuks!

 

Mats Bengtsson, Rootsi Täitevamet, osakonna juhataja

Tulevik - võlgnikukeskne menetlus

 

Anna Thelander, Rootsi Täitevameti õigusteenistuse vanemametnik

Pankrotimenetluse järelevalve Rootsis: suundumused, koostöö ja efektiivsus

Mõttevahetus                                                                                               

14.00   lõuna

14.30   kohtumine ajakirjanikega                                     

15.00   Soome paneel

Juhani Toukola, Soome Kohtutäituri Ameti peadirektor                                        

Struktuurireformid ja teised olulised muudatused Soome täitemenetluses

 

Helena Laine, Soome pankrotiombudsman

Pankrotiombudsman: tänapäeva ja tuleviku väljakutsed

 

Marina Vatanen, Soome vanempankrotijurist                                                            

Pankrotipesa avalik valitsemine - uus meetod pankrotivõlgniku menetluseelsete tegevuste kontrollimiseks

 

Mõttevahetus                

16.20   Läti ja Leedu paneel

Guna Berlande, Läti Kohtutäiturite Koja peadirektor

Uusimad suunad Läti täitemenetluse õigusloome arengus

 

Dovile Satkauskiene, Leedu Kohtutäiturite Koja peadirektor

Leedu kohtutäituri mitmekülgse institutsiooni areng; rahvusvaheline kontekst

 

Mõttevahetus             

17.00   kokkuvõtted ja konverentsi lõpetamine

Konverentsil osalemine etteregistreerimisel.

 

Structural reforms and other significant trends concerning enforcement and bankruptcy
proceeding issues Nordic and Baltic countries

INTERNATIONAL CONFERENCE, 7.05.2014*

 

* The conference is dedicated to the 10th anniversary of the accession of the Estonian Republic to the European Union and marks the roles of Estonia as the coordinator in the Nordic-Baltic 8 and the chairing country in the cooperation of the Baltic states

 

ORGANISERS: Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy, Riigikogu (Estonian Parliament), Ministry of Justice of Estonia, Ministry of Foreign Affairs of Estonia, Representation of European Commission in Estonia, Swedish Enforcement Authority, National Administrative Office for Enforcement of Finland, Bankruptcy Ombudsman of Finland, Council of Judicial Officers of Latvia, Chamber of Judicial Officers of Lithuania, Law Faculty of University of Tartu, Pärnu County Government, Pärnu City Government, Union of Administrative Lawyers, Nordic Council of Ministers’ Representation in Estonia

 

TIME:                        7 May 2014

VENUE:                    Strand SPA & Conference Hotel (A.H. Tammsaare pst 35, Pärnu)

AGENDA:

 

9.30     Registration of participants

10.00   Opening of the conference, welcome addresses

 

Moderators:

Mati Kadak, Deputy Chairman of the Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy

Sulev Lääne, Chairman of the Organising Committee of the Conference

 

Opening of the conference:

Andres Hermet, Chairman of the Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy

 

Welcome addresses:

Priit Pikamäe, Chief Justice at the Supreme Court of Estonia

Toomas Kivimägi, Mayor of Pärnu

Andres Metsoja, County Governor of Pärnu

Hannes Rumm, Head of the European Commission Representation in Estonia

Berth Sundström, Director of the Nordic Council of Ministers' Office in Estonia

 

Presentations

 

10.30   Panel of Estonia

Andres Anvelt, Minister of Justice of Estonia

10 years since integration of Estonian legislation into the EU and its reference to cross-border enforcement and bankruptcy proceedings

 

Neeme Suur, Chairman of Legal Affairs Committee of the Riigikogu (Estonian Parliament)

Development trends in legislation concerning the enforcement and bankruptcy proceeding issues

 

Alar Streimann, Chancellor of the Ministry of Foreign Affairs

10 years since the Republic of Estonia joined the EU; Estonia in the cooperation structures of Nordic-Baltic 8 and the Baltic states (B3)

 

Andres Hermet, Chairman of the Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy

Sulev Lääne, Chairman of the Organising Committee of the Conference

Aare Kruuser, Lawyer of the Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy

Development trends in the Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy and legislation concerning insolvency

 

Janek Pool, Chairman of the Assembly of Bailiffs

Toomas Saarma,Member of the Council of the Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy

Jaan Lõõnik, Advisor of the Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy

Bailiff as one of guarantors of the rule of law; relevant IT systems

 

Professor Paul Varul, Head of the Institute of Private Law at the University of Tartu

Insolvency proceedings of Nordic and Baltic countries – current state and future developments

 

Discussion

12.30   Coffee break

 

12.50   Presentations continue

 

Moderators:

Andres Hermet, Chairman of the Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy

Professor Paul Varul, Head of the Institute of Private Law at the University of Tartu

 

12.50   Panel of Sweden

Eva Liedström Adler, Director-General and Chief Enforcement Director, Swedish Enforcement Authority

Introduction to the Swedish panel

 

Charlotte Carrborg, Senior Legal Officer, Swedish Enforcement Authority

Over-indebtedness in the credit society? A strategy for the future!

 

Mats Bengtsson, Head of Department, Swedish Enforcement Authority

Debtor adapted investigation - a focus for the future

 

Anna Thelander, Process Developer, Swedish Enforcement Authority

Supervision of bankruptcies in Sweden: Trends, cooperation and efficiency

 

Discussion

14.00   Lunch

14.30   Meeting with press

 

15.00   Panel of Finland

Juhani Toukola, Director General, National Administrative Office for Enforcement of Finland

Structural reforms and other important changes in Finnish enforcement proceedings

 

Helena Laine, Bankruptcy Ombudsman of Finland

The Bankruptcy Ombudsman: Challenges of today and tomorrow

 

Marina Vatanen, Senior Bankruptcy Lawyer

Public Receivership - a new method scrutinizing the pre-bankruptcy activities of the debtor

 

Discussion

16.20   Panel of Latvia and Lithuania

 

Guna Berlande, Executive Director of the Council of Judicial Officers of Latvia

The newest legislative trends in the field of enforcement in Latvia

 

Dovile Satkauskiene, Executive Director of the Chamber of Judicial Officers of Lithuania

The evolution of multi-field judicial officer in Lithuania. International context

 

Discussion

17.00   Summaries

Preregistration required for participation in the conference.