Kohtutäituri eksam

Kohtutäiturieksami teade

16.08.2016

 

Käesolevaga teatame, et Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eksamikomisjoni 11.08.2016 otsusega Koja algatusel korraldatava kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühise kohtutäiturieksami erialateadmiste kirjalik test (õigus, majandus- ja raamatupidamisvaldkonna küsimustele vastamine ning kaasusülesannete lahendamine) viiakse läbi 27. oktoobril 2016 kell 10:00 – 17:00 Tallinna Arvutikoolis aadressil Suur-Sõjamäe 10, 11415 Tallinn asuvas ruumis nr 31 ja ruumis nr 34.

Eksamil osalejad jaotatakse ruumidesse vastavalt eksamil osalemiseks avalduste esitamise järjekorrale. Nimekirjad andmetega selle kohta, millises ruumis keegi eksamit sooritab, avaldatakse 27. oktoobril 2016 kell 09:30 eksamiteks kasutatavate ruumide ukse juures eksamil osalevate isikute tuvastamiseks ja registreerimiseks määratud protseduuri alustamisel.  

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub eksamipäeval ajavahemikus 09:30 – 10:00 konkreetsele isikule eksami sooritamiseks määratud Tallinna Arvutikooli aadressil Suur-Sõjamäe 10, 11415 Tallinn ruumi nr 31 või ruumi nr 34 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb Kojale esitada avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

  • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
  • kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
  • senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
  • avaldaja omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud kohtutäituri ametisse nimetamist välistavaid asjaolusid;
  • elulookirjeldus;
  • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kontole EE821010220113742012 SEB Pank.

Avaldus kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühisel kohtutäiturieksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 01. oktoobriks 2016 e-posti aadressil info@kpkoda.eevõi postiaadressil Parda 4, 10151 Tallinn.

 

Lugupidamisega

 

Mati Kadak                            Reet Rosenthal
Koja esimees                         Koja eksamikomisjoni esimees